Konkurs za podršku projektima u oblastima aktivizam građana, demokratizacija, javni integritet, borba protiv korupcije, etničke manjine i inkluzija Roma

Konkursi

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Konkurs za podršku projektima u sledećim oblastima:

1. AKTIVIZAM GRAĐANA I DEMOKRATIZACIJA
Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

 • omogućavaju direktno učešće građana i njihovih organizacija u javnim poslovima na svim nivoima (od mesne zajednice i đačkih parlamenata do nacionalnog nivoa) kroz organizovane platforme, mreže organizacija ili druge institucionalizovane ili polu-institucionalizovane oblike učešća građana;
 • afirmišu demokratske i evropske vrednosti i doprinose unapređivanju politika i zakonodavstva u procesu evropskih integracija, sa tematskim fokusom na jačanje osnovnih demokratskih institucija i praksi, vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava;
 • uspostavljaju saradnju između akademske zajednice, think-tankova, sindikata, nevladinih organizacija, neformalnih grupa i društvenih pokreta, a u cilju otvaranja dijaloga i zagovaranja socijalno održivih politika, solidarnosti i pravednosti naročito u oblastima zaštite socijalnih i ekonomskih prava, urbanog razvoja i tzv. digitalne revolucije;
 • podstiču demokratski angažman građana u lokalnoj zajednici u cilju ostvarivanja javnog interesa i očuvanja javnog prostora za dijalog i aktivističko delovanje;
 • inovativnim pristupima afirmišu pluralizam i kritički se odnose prema ekstremističkim idejama i praksama;
 • osnažuju slobodu izražavanja i zalažu se za demokratizaciju medijskog prostora i ravnopravne uslove rada za profesionalne medije;
 • zalažu se za očuvanje neutralnosti interneta i unapređenje digitalnih prava.

2. JAVNI INTEGRITET I BORBA PROTIV KORUPCIJE
Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

 • unapređuju transparentnost, odgovornost i integritet u radu javnog sektora;
 • utiču na jačanje integriteta medijskih regulatora i javnih medijskih servisa;
 • jačaju građanski nadzor nad finansiranjem medija iz javnih izvora i prate ostvarivanje javnog interesa;
 • stavljaju u fokus poštovanje načela zaštite životne sredine u oblastima javnih nabavki, javno-privatnih partnerstava i državne pomoći;
 • testiraju i unapređuju postojeći stepen prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

3. ETNIČKE MANJINE I INKLUZIJA ROMA
Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

 • podstiču međuetnički i međukulturni dijalog i razmenu i doprinose stvaranju društvene klime koja pogoduje višeetničkom karakteru društva;
 • stvaraju uslove za unapređenje i bolju primenu politika važnih za manjinske etničke zajednice;
 • unapređuju znanja i veštine aktera iz etničko-manjinskih zajednica o postojećim politikama i mehanizmima borbe protiv diskriminacije, kao i uslove za njihovu primenu;
 • razvijaju programe i dobru praksu koji doprinose prevenciji i zaštiti od diskriminacije Romkinja i Roma u obrazovanju;
 • podstiču angažman lokalnih romskih zajednica za delotvorno sprovođenje javnih politika koje obezbeđuju ostvarivanje prava i jednaku dostupnost kvalitetnih socijalnih usluga romskoj zajednici.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, neformalne grupe građana, akteri nezavisne kulture i umetnosti, akademske institucije, think-tank organizacije, sindikati, mediji itd.), nacionalni saveti nacionalnih manjina, državni i lokalni organi, institucije i ustanove i sl. Podnosilac projekta mora biti registrovan ili imati prebivalište u Republici Srbiji. Prednost će imati projekti koji neposredno i jasno komuniciraju sa građanima, zasnovani su na inovativnim i kreativnim pristupima i metodologijama i horizontalno se povezuju sa drugim akterima građanskog društva.

Ukupan iznos sredstava namenjenih za finansiranje projekata prikupljenih putem konkursa je 1.100.000 USD.

Projekti se podnose isključivo na formularima koje možete preuzeti na kraju članka. Svaki predlog projekta mora da sadrži popunjene obrasce: predlog projekta, budžet i upitnik za organizacije/institucije. Objavljeni obrasci se ne smeju menjati. Obrasci koji se podnose elektronskim putem ne moraju da budu potpisani i overeni pečatom prilikom konkurisanja.

Podnosilac projekta može podneti samo jedan projekat na konkurs bez obzira da li projekat podnosi samostalno ili u partnerstvu s drugim podnosiocima. Ukoliko podnosilac podnese više od jednog projekta u razmatranje će biti uzet projekat koji je prvi primljen na adresu elektronske pošte.

Tokom trajanja konkursa biće organizovane informativne radionice za zainteresovane učesnike na konkursu i to:
11. februara 2020. u Novom Sadu u Medija centru Vojvodine, Sutjeska 2/ulaz 8/SPENS – 12.00-14.00h
12. februara 2020. u Nišu u Media & reform centru, Obrenovićeva 38 – 12.00-14.00h
13. februara 2020. u Beogradu u Medija centru, Terazije 3 – 12.00-14.00h

Pitanja u vezi projekata mogu se postaviti na adresu za podnošenje projekata najkasnije do 21. februara 2020. Projekti se podnose isključivo elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org. Rok za podnošenje projekata je 2. mart 2020. Rok za donošenje odluka o podršci projektima je 90 dana od dana zaključenja konkursa. Svi podnosioci projekata će primiti pisanu informaciju o ishodu odlučivanja o podnesenim projektima na adresu elektronske pošte naznačenu u predlogu projekta.

Na sledećim linkovima možete preuzeti formulare za apliciranje:
1. Obrazac za predlog projekta
2. Obrazac za budžet
3. Upitnik za organizacije

Detaljnije