Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

II Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2019. godini

1. Predmet oglašavanja

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se, u skladu sa članom 41. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dodeljuju sredstva po javnom pozivu za podršku razvoju konkurentnosti preduzeća refundacijom troškova plaćenog repromaterijala u periodu od 01. februara 2019. godine do 30. juna 2019. godine neposredno povezanih sa delatnošću preduzeća, a saglasno odobrenju za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.

Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u ukupnom iznosu od 125.000.000,00 dinara i predstavljaju regionalnu državnu pomoć za operativno poslovanje, osim u slučaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja se smatraju privrednim subjektom u teškoćama, u skladu sa članom 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RSˮ, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) kojima se po ovom pozivu dodeljuje de minimis državna pomoć.

2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom podnose prijavu na propisanom obrascu koji je sastavni deo javnog poziva i može se preuzeti na sajtu: www.minrzs.gov.rs ili u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.

Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

 1. Tabelarni pregled realizovanih nabavki repromaterijala u posmatranom periodu, po mesecima;
 2. Fakture za plaćen repromaterijal u periodu od 1. februara 2019. godine do 30. juna 2019. godine;
 3. Izvod iz banke kao dokaz da su dostavljene fakture plaćene;
 4. Spisak zaposlenih na dan 30. jun 2019. godine;
 5. Spisak zaposlenih osoba sa invaliditetom sa stepenom i vrstom invaliditeta na dan 30. jun 2019. godine;
 6. Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu;
 7. Izveštaj o realizaciji plana poslovanja za period januar – jul 2019. godine;
 8. Plan poslovanja za period avgust – decembar 2019. godine;
 9. Izjava da li je preduzeće za iste pravdane troškove dobilo i po kom osnovu državnu pomoć;
 10. Izjava preduzeća da nije privredni subjekt u teškoćama (za podnosioce zahteva koji apliciraju za regionalnu državnu pomoć), a preduzeća koja se smatraju privrednim subjektom u teškoćama dostavljaju izjavu o svakoj drugoj de minimis državnoj pomoći koja je preduzeću dodeljena u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine i
 11. Odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom po programu obuke koji je u vezi sa delatnošću koja se obavlja u preduzeću i za koje se potražuju sredstva.

Pravo na podnošenje prijave po ovom javnom pozivu imaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa važećom dozvolom za rad.

3. Kriterijumi za dodelu sredstava i rokovi

Dodela sredstva preduzeću po ovom javnom pozivu omogućava konkurentnije istupanje preduzeća na tržištu i doprinosi ublažavanju uticaja loših ekonomskih uslova na poslovanje preduzeća, a kao kao osnov za dodelu sredstava, odnosno za refundaciju troškova neposredno povezanih sa delatnošću preduzeća, plaćeni repromaterijal.

Po ovom javnom pozivu sredstva se dodeljuju preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja se ne nalaze na spisku poslodavaca Inspektorata za rad kod kojih su prilikom inspekcijskih nadzora zatečena lica na faktičkom radu (rad na „crno”) u periodu od donošenja odluke o dodeli sredstava po I Javnom pozivu za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2019. godini do donošenja odluke po ovom javnom pozivu.

Visina sredstava koja se dodeljuje preduzeću uslovljena je brojem i strukturom zaposlenih osoba sa invaliditetom na dan 30. jun 2019. godine, a maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti preduzeću po ovom javnom pozivu je 10.000.000,00 dinara.

Novoosnovanim preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja ispunjavaju uslove za dodelu sredstava maksimalno se može odobriti:
– 500.000,00 dinara – preduzećima kojima je rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom izdato u periodu od 1. septembra 2018. godine do 31. avgusta 2019. godine,
– 1.000.000,00 dinara – preduzećima kojima je rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom izdato u periodu od 1. septembra 2017. godine do 31. avgusta 2018. godine.

Preduzećima kojima je u 2019. godini dodeljena državna pomoć za operativno poslovanje iznos sredstava iste državne pomoći koji se odobrava po ovom javnom pozivu umanjuje se za 5% ukoliko je pripadajući iznos sredstava, shodno broju i strukturi zaposlenih osoba sa invaliditetom, isti ili veći od odobrenog iznosa po I Javnom pozivu za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2019. godini, osim za novoosnovana preduzeća.

Procenu prijava i ispunjenost uslova za odobravanje sredstava po ovom javnom pozivu vrši komisija koju rešenjem obrazuje ministar, a prema uputstvu za ocenu i vrednovanje podnetih prijava.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, počev od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: www.minrzs.gov.rs.

U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave i prijave podnete od strane neovlašćenih lica.

Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar na osnovu predloga koji sačinjava komisija.

Prenos dodeljenih sredstava preduzećima vrši se nakon donošenja odluke o dodeli sredstava.

4. Podnošenje prijave

Prijave sa naznakom „II Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2019. godini” dostaviti na sledeću adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Detaljnije