Konkurs za projekte udruženja za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma

Konkursi

romi_simbol0MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma

Iznos granta: 1.700.000,00 dinara.

Krug aplikanata: Udruženja, fondacije i zadužbine (u daljem tekstu udruženja), registovana kod Agencije za privredne registre.

KONKURS Za prijavu predloga projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji (Akcioni plan odnosi se na period do 1.01.2015)  1, kao i lokalnih akcionih planova usvojenih od strane lokalnih samouprava. Ovaj  konkurs se realizuje u okviru programa „Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska  prava za realizaciju Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji“ koji  implementira Misija OEBS-a uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu  razvojnu saradnju–SIDA.
Na ovom konkurs u se u potpunosti primenjuju opšte procedure i pravila za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava koje primenjuje Misija OEBS u Srbiji.

CILj KONKURSA
Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja romske zajednice kroz razvoj i realizaciju politike inkluzije Roma na lokalnom nivou.

Specifični cilj konkursa je unapređivanje primene lokalnih politika inkluzije Roma i kapaciteta udruženja da ih razviju i sprovode. Bespovratna finansijska sredstva će biti dodeljena udruženjima za:
– sprovođenje projekata za unapređivanje položaja Roma u skladu sa Strategijom za unapređivanje
položaja Roma i lokalnim akcionim planovima (ukoliko postoje).

Za realizaciju ovog konkursa izdvojeno je 17.000.000,00 dinara (slovima: sedamnaest milionadinara).

Poželjno je da se udruženja prijavljuju u partnerstvu sa lokalnom samoupravom.
Predlog projekta podnosi se na datom Obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa i dostavlja se Kancelariji za ljudska i manjinska prava.

PRIORITETI KONKURSA
Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Strategija za unapređivanje položaja Roma (Sl.glasnik RS 27/09) kao i Akcioni plan za primenu Strategije do 2015. godine.
Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i lokalnih samouprava u kreiranju i realizaciji lokalnih akcionih planova za unapređivanje položaja Roma/Romkinja.

Rok za predaju dokumentacije: 30. septembar 2013.

Detalji