Javni oglas za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2019. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni oglas za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2019. godini

Cilj Javnog oglasa je smanjenje nezaposlenosti, subvencionisanjem samozapošljavanja nezaposelnih lica, odnosno subvencionisanjem osnivanja radnje ili drugog oblika preduzetništva od strane nezaposlenog ili udruživanjem više nezaposlenih, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara.
Subvencija za samozapošljavanje (daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), u iznosu od 512.000,00 dinara, odnosno 325.000,00 dinara, u skladu sa Pravilnikom.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da se na dan podnošenja zahteva nalazi na evidenciju Filijale NSZ i da je završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuka u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije.
Podnosilac zahteva sa biznis planom može da podnese samo jedan zahtev.
Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom, svako pojedinačno podnosi zahtev.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva, postupak donošenja odluke, kao i sva druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog oglasa, propisani su Pravilnikom, koji je dostupan na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

PODNOŠENJE ZAHTEVA SA BIZNIS PLANOM
Zahtev sa biznis planom, u tri primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, lično ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ ili preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Odluka o dodeli subvenicja objavljuje se na sajtu Sekretarijata i oglasnoj tabli nadležne Filijale NSZ.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ i Sekretrijatu na brojeve 021/487-4145 i 487-4313, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova.

Rok za podnošenje zahteva je 03.05.2019. godine

Detaljnije