Krediti za održavanje tekuće likvidnosti

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti za održavanje tekuće likvidnosti

Krediti za održavanje tekuće likvidnosti će se odobravati sa rokom otplate do 18 meseci u okviru koga može biti predviđen grejs period do tri meseca. Otplata kredita vršiće se u mesečnim/tromesečnim anuitetima.

Kamatna stopa je 2,5% na godišnjem nivou, i obračunava se uz primenu valutne klauzule. U grejs periodu interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu.

Detaljnije