I Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2019. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa  invaliditetom u 2019. godini

1. Predmet oglašavanja

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se, u skladu sa članom 41. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dodeljuju sredstva po javnom pozivu za podršku razvoju konkurentnosti preduzeća refundacijom troškova plaćenog repromaterijala u periodu od 1. jula 2018. godine do 31. januara 2019. godine neposredno povezanih sa delatnošću preduzeća, a saglasno odobrenju za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.
Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u ukupnom iznosu od 125.000.000,00 dinara i predstavljaju regionalnu državnu pomoć za operativno poslovanje, osim u slučaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja se smatraju privrednim subjektom u teškoćama, u skladu sa članom 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RSˮ, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) kojima se po ovom pozivu dodeljuje de minimis državna pomoć.

2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom podnose prijavu na propisanom obrascu koji je sastavni deo javnog poziva i može se preuzeti na sajtu: www.minrzs.gov.rs ili u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.

Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1) Tabelarni pregled realizovanih nabavki repromaterijala u posmatranom periodu, po mesecima;
2) Fakture za plaćen repromaterijal u periodu od 1. jula 2018. godine do 31. januara 2019. godine;
3) Izvod iz banke kao dokaz da su dostavljene fakture plaćene;
4) Spisak zaposlenih na dan 25. januar 2019. godine;
5) Spisak zaposlenih osoba sa invaliditetom sa stepenom i vrstom invaliditeta na dan 25. januar 2019. godine;
6) Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu;
7) Izveštaj o realizaciji plana poslovanja za period jul-decembar 2018. godine;
8) Plan poslovanja za period januar-jul 2019. godine;
9) Izjava da li je preduzeće za iste pravdane troškove dobilo i po kom osnovu državnu pomoć;
10) Izjava preduzeća da nije privredni subjekt u teškoćama (za podnosioce zahteva koji apliciraju za regionalnu državnu pomoć), a preduzeća koja se smatraju privrednim subjektom u teškoćama dostavljaju izjavu o svakoj drugoj de minimis državnoj pomoći koja je preduzeću dodeljena u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine;
11) Odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom po programu obuke koji je u vezi sa delatnošću koja se obavlja u preduzeću i za koje se potražuju sredstva.

Pravo na podnošenje prijave po ovom javnom pozivu imaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa važećom dozvolom za rad.

3. Kriterijumi za dodelu sredstava i rokovi

Dodela sredstva preduzeću po ovom javnom pozivu omogućava konkurentnije istupanje preduzeća na tržištu i doprinosi ublažavanju uticaja loših ekonomskih uslova na poslovanje preduzeća.

Po ovom javnom pozivu uzeće se kao osnov za dodelu sredstava, odnosno za refundaciju troškova neposredno povezanih sa delatnošću preduzeća, plaćeni repromaterijal.

Visina sredstava koja se dodeljuje preduzeću uslovljena je brojem i strukturom zaposlenih osoba sa invaliditetom na dan 25. januar 2019. godine.

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kojima je rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom izdato u 2017. godini, a koja ispunjavaju uslove za dodelu sredstava, maksimalno se može odobriti 1.000.000,00 dinara, dok se preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kojima je rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom izdato u 2018. godini, a koja ispunjavaju uslove za dodelu sredstava, maksimalno može odobriti 500.000,00 dinara.
Preduzećima kojima je u 2018. godini dodeljena državna pomoć za operativno poslovanje iznos sredstava iste državne pomoći koji se odobrava po javnom pozivu umanjuje se za 5% ukoliko je pripadajući iznos sredstava, shodno broju i strukturi zaposlenih osoba sa invaliditetom, isti ili veći od odobrenog iznosa po II Javnom pozivu za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2018. godini.

Procenu prijava i ispunjenost uslova za odobravanje sredstava po ovom javnom pozivu vrši komisija koju rešenjem obrazuje ministar, a prema uputstvu za ocenu i vrednovanje podnetih prijava.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, počev od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: www.minrzs.gov.rs.

U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave i prijave podnete od strane neovlašćenih lica.

Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar na osnovu predloga koji sačinjava komisija.

Prenos dodeljenih sredstava preduzećima vrši se nakon donošenja odluke o dodeli sredstava.

4. Podnošenje prijave

Prijave sa naznakom „I Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2019. godini” dostaviti na sledeću adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Detaljnije