Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

Konkursi

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградњe и реконструкцијe водних објеката у јавној својини, ради унапређивања животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији Аутономне покрајине Војводине. Основни циљ јесте обезбеђење санитарно чисте пијаће воде за потребе домаћинства.

Овим конкурсом обухваћени су радови око изградње или реконструкције објеката водоснабдевања, као што су бушење и опремање бунара, објеката, те набављања опреме за побољшање квалитета воде − фабрика воде, црпних станица, као и набавке и уградње електромашинске опреме, резервоара, главних магистралних доводника воде до насеља или индустријe.

2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Износ средстава који се додељује по конкурсу јесте 150.000.000,00 динара.

Максимални износ који одобрава Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) по пријави јесте
20.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Минималан износ учешћа сопственим средствима подносиоца пријаве јесте 20% од вредности пројекта, без ПДВ-а.

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право учешћа на конкурсу имају градови и општине с територије Аутономне покрајине Војводине, за потребе својих месних заједница, јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и привредних друштава која врше поверене послове из области комуналне − водопривредне делатности, а чији су оснивачи градови и општине (у даљем тексту: крајњи корисници средстава).

Максималан број пријава које по овом конкурсу могу поднети градови јесте три (3), док општине могу да поднесу две пријаве(2).

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. Измирена обавеза за водне накнаде за коришћење водног добра и за испуштену воду од стране крајњих корисника средстава, а закључно са 31.12.2014. године, или потписан
репрограм дуга. Уколико крајњи корисник средстава није обвезник накнаде, доставити оверену изјаву да није задуживан по том основу.

Образац изјаве може се преузети с веб-странице www.psp.vojvodina. gov.rs и прилагодити називу крајњег корисника средстава.

2. Регулисана обавеза по уговорима из претходних конкурса – извршени радови и оправдана средства и достављен извештај или закључен анекс уговора о продужењу рока извршења радова.

Секретаријат неће разматрати захтеве из општина и градова с којима је у судском спору и који немају регулисане обавезе по горенаведеним критеријумима.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Пријаве на конкурс подносе се закључно са 30.09.2015. године.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. Пријава на конкурс − која се може преузети с веб-странице www.psp.vojvodina.gov.rs
− у којој ће јасно бити назначен назив објекта за који се тражи учешће Секретаријата у суфинансирању, с потписом градоначелника или председника општине;

2. Одлука Општинског/Градског већа о реализацији инвестиције, у којој је опредељен износ сопственог учешћа. Форма одлуке може се преузети с веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs;

3. Извод из општинског/градског буџета којим се потврђује износ сопственог учешћа –
доставити најкасније 30 дана од дана потписивања уговора.

4. Важећа грађевинска дозвола;

5. Извод из пројекта за извођење радова, израђеног по важећем Закону о планирању и изградњи;

6. Извештај организације која је извршила техничку контролу пројекта;

7. Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;

8. Предмер и предрачун трошкова за извођење радова и/или набавку и уградњу опреме;

9. За објекте који се граде у складу с чланом 145. Закона о планирању и изградњи за тачке 4. и 5, приложити документацију у складу с поменутим законом.

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
1. Приспеле пријаве разматраће комисија коју именује покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

2. Након прегледа приспелих пријава, комисија сачињава записник о свом раду у коме, између осталог, предлаже листу корисника средстава, а на основу критеријума и бодова прописаних Правилником о додели средстава за суфинансирање изградњe и реконструкцијe водних објеката у јавној својини за 2015. годину.

3. Критеријуми и систем бодовања и друга питања значајна за реализацију конкурса регулисани су Правилником о додели средстава за суфинансирање изградњe и реконструкцијe водних објеката у јавној својини за 2015. годину.

4. Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство на основу записника комисије.

5. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава биће регулисана уговором.

6. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

7. Конкурсна документација се не враћа.

8. ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

Уговори с корисницима средстава биће закључени најкасније 15. дана од донете одлуке о додели средстава.

9. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

1. Средства у вредности 30% од додељеног износа биће пренета након потписивања уговора, а у складу с приливом средстава. Oстатак средстава биће исплаћиван по правдању уплаћеног аванса, а по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, у сразмери која је утврђена уговором.

2. Корисник средстава дужан је да реализује додељена средства у року од годину дана од датума потписивања уговора.

3. Корисник средстава дужан је да избере извођаче радова и да набави опрему у складу с прописима који регулишу јавне набавке, те да обезбеди од извршиоца радова покривеност датог аванса банкарском гаранцијом.

4. У случају да се средства потроше ненаменски или да се не реализују у предвиђеном року, корисник је дужан да их врати са законском затезном каматом.

5. Секретаријат задржава право да контролише утрошак средстава увидом у извршење радова и документацију, путем овлашћених представника Секретаријата и представника буџетске инспекције.

10. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА И РОКОВИ
Пријаве на конкурс, са свом потребном документацијом, доставити путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, или лично на писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе. Писарница прима поднеске радним даном од 9,00 до 14,00 часова.

11. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације у вези с конкурсом могу се добити у Секретаријату, путем телефона
021/4881-635. Особа за контакт: Вељко Комад.
12. ПОДАЦИ О ПРЕУЗИМАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ Текст конкурса и обрасци, као и пријаве за конкурс, одлуке и изјаве могу се преузети с
веб-странице: www.psp.vojvodina.gov.rs