Javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji

Programski zadatak: „Povećan broj sportskih sekcija i drugih vannastavnih sportskih i rekreativnih aktivnosti u okviru školskog i univerzitetskog sporta”

PROGRAMSKI ZADATAK
Program koji se realizuju kroz unapred definisan programski zadatak mora biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta iz člana 112. stav 1. tačka 9) Zakona o sportu: unapređenje sportske rekreacije, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece, žena, mladih i osoba sa invaliditetom.

Programski zadatak se odnosi na povećanje ponude sportskih sadržaja, uključivanja mladih u rekreativne i besplatne sportske aktivnosti:
• programski zadatak je aktivnost utvrđena članom 112. stav 1. tačka 9. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16), kao i

Programskom strukturom budžeta Ministarstva omladine i sporta za period 2019-2021, u okviru:

  • Programa „Razvoj sistem sportaˮ, i posebnog Cilja – Promocija i podsticanje bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva posebno žena, dece, mladih i osoba sa invaliditetom,
  • Programske aktivnosti „Uređenje i nadzor sistema sportaˮ, i posebnog Cilja – Poboljšanje uslova za realizaciju školskog i univerzitetskog sporta,
  • i Projekta „Posebni programi u oblasti sportaˮ, kroz realizaciju dva Cilja -Povećanje dostupnosti sporta svim građanima Republike Srbije, a naročito deci, mladima, ženama i osobama sa invaliditetom kroz obezbeđenje uslova za besplatno bavljenje sportom i obezbeđenje uslova za bezbedno bavljenje sportom;

• cilj programskog zadataka je da više mladih bude uključeno u sistem rekreativnog sporta;
• očekivani rezultat realizacije programskog zadatka je da se poveća broj mladih koji se bave sportom za 10-15% do 2021. godine;
• metodologija i aktivnosti u okviru programskog zadataka se oslanjaju na omogućavanje mladima da se besplatno bave jednim od ponuđenih sportova, a prema sledećim kriterijumima:

  • Omogućiti mladima da se besplatno bave izabranim sportovima, u skladu sa postojećim uslovima, u sledećim centrima: Beograd, Novi Sad, Subotica, Niš i Kragujevac, i to u javnim ili državnim sportskim objektima (hale, bazeni…) koje podnosilac programa dostavlja kao deo programskog zadatka;
  • da su zastupljeni i sportovi osoba sa invaliditetom;
  • da nosilac programa sarađuje sa univerzitetima, zajednicama fakulteta i viših škola radi razvoja fizičke kulture, a pre svega sporta kod populacije mladih;

• vreme realizacije programske aktivnosti: prva faza, sprovođenje javne nabavke do 30. aprila 2019. godine, druga faza, konkretna realizacija programske aktivnosti od 31. jula do 31. decembra 2019. godine;
• izveštavanja o realizaciji odobrenog programa se vrše u rokovima i na način utvrđen Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljava opšti interes u oblasti sporta.

KONKURS JE OTVOREN DO 28. februara 2019. godine,

Detaljnije