Drugi konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2018. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Drugi konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2018. godinu

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj drugog konkursa je opremanje korisnika lovišta na teritoriji AP Vojvodine.
Predmet drugog konkursa je dodela bespovratnih sredstva za sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta na teritoriji AP Vojvodine-nabavka terenskog vozila, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Ukupan iznos predviđenih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je do 5.792.246,00 dinara.
1. druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu (tačka III podtačka 2. Programa), u ukupnom iznosu do 5.792.246,00 dinara za:
a) sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, do 60 %, u iznosu do 5.792.246,00 dinara i to za:
– novo terensko vozilo do 750.000,00 dinara i do 400.000,00 dinara za polovno terensko vozilo, koje ne može biti starije od 5 godina.

3. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo učešća na konkursu ima korisnici lovišta sa teritorije AP Vojvodine.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013 i 30/2018).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Uslov za učešće na konkursu je da podnosilac prijave za istu namenu, odnosno isto lovište, nije koristio, niti koristi sredstva budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije i budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine.

5. VREMENSKI OKVIR

Konkurs je otvoren zaključno sa 03.12.2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova.

Detaljnije