KONKURS za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture raspisuje

KONKURS za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini

Predmet

Predmet Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini (u daljem tekstu „Konkurs – Mobilnost 2018“ ) je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/ nastupe koji se realizuju u 2018. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:

 • individualni

–    do   50.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)

–    do   80.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

 • grupni

–    do   200.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)

–    do 300.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

Podržavaju se:

Projekti mobilnosti iz oblasti bilateralne i multilateralne kulturne saradnje – za učešće na festivalima, seminarima, radionicama, smotrama, skupovima, konferencijama, studijski i rezidencijalni boravci i sl.

Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada u oblasti kulture i umetnosti, članovi međunarodnih tela i stručnih mreža, umetničkih udruženja, učesnici na istaknutim manifestacijama u svetu, u oblasti kulture.

Ne podržavaju se:

 • troškovi smeštaja i dnevnica;
 • dobitnici stipendija na školskim i visoko školskim ustanovama;
 • troškovi vezani za pozive diplomatsko-konzularnih predstavništava;
 • projekti iz oblasti medija, filma i drugih audio-vizuelnih delatnosti.

Cilj

Cilj „Konkursa – Mobilnost 2018“ je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz mobilnost umetnika i profesionalaca iz Republike Srbije pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije (festivali, seminari, radionice, konferencije i dr.) kao i studijske i rezidencijalne boravke i sl, u svim oblastima kulture i umetnosti.

Kriterijumi

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/16 i 112/17), i to:

1)  usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2)  kvalitet i sadržaj na inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5)  stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i   informisanja: www.kultura.gov.rs)
 2. Kopiju poziva međunarodnog partnera/ organizacije za učešće umetnika/ profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti
 3. Opis projekta i aktivnosti/ predstavljanja/ nastupa
 4. Rezervaciju prevoza
 5. Kraću biografiju umetnika/ profesionalca
 6. Opciono – dokumentacija: fotografije, štampani materijali i/ili materijali na CD-u (do 1 MB ili link)
 7. Podatke o podnosiocu (kratak pregled realizovanih aktivnosti)
 8. Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji ne može biti stariji od 3 meseca (podnosilac je dužan da popuni izjavu o načinu pribavljanja predmetnog izvoda, koja je sastavni deo konkursnog formulara)
 9. Za pravna lica koja nisu registrovana u APR obavezno je dostavljanje Obaveštenja o razvrstavanju.

Napomena:

 • Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture)
 • Korisnik sredstava je  umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti  kulture i umetnosti

Trajanje konkursa i način dostavljanja prijava

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u periodu od 15. avgusta do 01. oktobra 2018. godine.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 30. novembra 2018. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet strani  Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs).

Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primerku poštom, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd,

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, sa naznakom:

Konkurs – Mobilnost 2018“

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se i elektronskim putem, na adresu: mobilnost@kultura.gov.rs

Za svaki predlog podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

NAPOMENE:

 1. Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

2.U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi prijavu u roku.

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na „Konkurs – Mobilnost 2018“  Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs  i  na telefon broj: 011 30 32 113, utorkom i četvrtkom  u terminu od 12 do 14 časova.

http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi