Konkurs za sufinansiranje izrade i realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma iz oblasti stanovanja

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (trimilionadinara). Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2018. godinu u okviru Programa 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1016 podrška socijalnoj inkluziji Roma na teritoriji APV, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, kao podrška programu izrade i usvajanja LAP-ova i podrška programu realizacije LAP-a za Rome u oblasti stanovanja na teritoriji AP Vojvodine.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– Implementacija i primena Strategije za unapređenje položaja Roma/Romkinja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem integracije Roma/Romkinja u društvene tokove.
– Izrada i usvajanje Lokalnih akcionih planova za poboljšanje položaja Roma u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine;
– Definisanje mera, aktivnosti, mehanizama sprovođenja, rokova, troškova, izvora finansiranja, partnera, kao i institucija nadležnih za sprovođenje LAP-a.
– Realizacija Lokalnih akcionih planova za Rome u oblasti stanovanja u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine;
– Poboljšanje uslova stanovanja Roma i Romkinja;
– Afirmacija učešća Roma/Romkinja u procesima odlučivanja, planiranja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma.

Finansijke obaveze realizovaće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Korisnici sredstava su dužni da dodeljena sredstva utroše do 31. decembra 2018. godine.

Sredstva će biti raspodeljena na sledeći način:

1. Za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za poboljšanje položaja Roma u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine – 1.000.000,00 dinara;
2. Za realizaciju Lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja – 2.000.000,00 dinara;

Uslovi Konkursa:

Izrada lokalnog akcionog plana

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine;
2. Podnosilac prijave može aplicirati za izradu LAP-a koji se odnosi na oblasti predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma: obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, stanovanje, lična dokumenta, socijalna zaštita, rodna ravnopravnost, zabrana diskriminacije, informisanje, kultura, političko učešće, i interno raseljena lica i povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji;
3. Visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara (dvestotinehiljadadinara);
4. Opštine i gradovi koji apliciraju su u obavezi da obezbede učešće minimum jednako iznosu traženih sredstava na Konkursu u cilju izrade LAP-a za unapređenje položaja Roma/Romkinja;
5. Prednost na Konkursu će imati gradovi i opštine koji imaju angažovanog koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvenu medijatorku;
6. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– Popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje su predviđene LAP-om za čiju se izradu aplicira na Konkursu, sa planom utroška sredstava, budžetom;
– Odluku organa JLS o realizaciji i sufinansiranju programa i izvod iz budžeta JLS o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji programa.
– Pismo namere o donošenju i budžetiranju LAP-a za čiju izradu se aplicira na Konkursu;

Za relizaciju LAP u oblasti stanovanja

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine;
2 .Podnosilac prijave može aplicirati za realizaciju LAP-a za Rome u oblasti stanovanja koja podrazumeva poboljšanje uslova stanovanja u kućama u kojima žive Romi i Romkinje.
3. Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.500.000,00 dinara (milionpetstotinahiljadadinara).
4. Opštine i gradovi koji apliciraju u obavezi su da obezbede minimalno finansijsko učešće jednako iznosu traženih sredstava na konkursu radi realizacije LAP-a za unapređivanje položaja Roma/Romkinja u oblasti stanovanja.
5. Prednost na Konkursu imaće gradovi i opštine koji imaju usvojen i budžetiran LAP za Rome u oblasti stanovanja, kao i angažovanog koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvenu medijatorku.
6. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje su predviđene LAP-om za čiju se realizaciju aplicira na konkursu, s planom utroška sredstava, budžetom;
– odluku organa JLS o realizaciji i sufinansiranju programa i izvod iz budžeta JLS o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji programa;
– pismo namere o budžetiranju LAP-a u oblasti stanovanja za čiju se realizaciju aplicira na konkursu, koje je potpisao gradonačelnik/predsednik opštine.

Prijave na Konkurs s pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa s naznakom: “Konkurs za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma iz oblasti stanovanja“.

7. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, prijave u kojima se traži iznos veći od predviđenog kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti na internet stranici sekretarijata: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

8. Komisija procenjuje i vrednuje pristigle prijave prema sledećim kriterijumima:

• Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (od 0 do 60 bodova):

  • usklađenost projektnih sadržaja s predmetom javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs (do 10 bodova);
  • jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);
  • broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);
  • procenat Roma u ukupnom udelu stanovništva u JLS (do 10 bodova)
  • broj usvojenih akcionih planova (do 10 bodova);
  • angažovanje koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvene medijatorke u gradu/opštini (do 10 bodova).

• Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti (od 0 do 20 bodova):

  • doprinos stepenu unapređivanja položaja Roma i Romkinja u oblastima koje su predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma (do 10 bodova);
  • doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe (do 10 bodova).

• Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja projekta iz drugih izvora (od 0 do 20 bodova):

  • procena ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
  • stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili drugih izvora (do 10 bodova).

9.Konkurs će biti objavljen u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

10. Rešenje o dodeli sredstava po isteku ovog konkursa objaviće se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja o tome da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Konkurs je otvoren do 03.09.2018.godine.

Informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova na telefon 021/452-320

Detaljnije