Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2017. godinu

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji inovacionih projekata po programima inovacione delatnosti utvrđenim za 2017. godinu

1. INOVACIONI PROJEKTI KOJI SE PRIJAVLJUJU PO OVOM POZIVU
Programi inovacione delatnosti za 2017. godinu se ostvaruju putem inovacionih projekata u čijoj realizaciji učestvuje jedna ili više organizacija iz čl. 28. stav 2. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 ,18/10 i 55/13– Zakon), a najmanje jedan registrovani subjekt inovacione delatnosti – pravno lice upisano u Registar inovacione delatnosti – Registar koji vodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Ministarstvo.

Registrovani subjekti inovacione delatnosti, u saradnji sa drugim nosiocima inovacione delatnosti, prijavljuju inovacione projekte koji će doprineti realizaciji ciljeva programa inovacione delatnosti za 2017. godinu utvrđenih Uredbom Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 73/017):
a) Program finansiranja inovacionih projekata koji za rezultat imaju razvijen komercijalno vrifikovan proizvod, uključujući i softver, proces, tehnologiju ili uslugu;

b) Program razvoja registrovanih organizacija za obavljanje inovacione delatnosti i pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti;

Programi su ravnopravni i realizuju se na način utvrđen podzakonskim aktima donetim u skladu sa Zakonom.

Po ovom javnom pozivu se prijavljuju inovacioni projekti koji su po pretežnim svojstvima:
tip 1 – za neposredan rezultat ima stvaranje novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnu izmenu postojećih u skladu sa potrebama tržišta – registrovani istraživačko razvojni centri i inovacioni centri podnose predloge projekata

tip 2 – za rezultat ima izgradnju infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata- registrovane infrastrukturne organizacije podnose predloge projekata

2. VREME REALIZACIJE INOVACIONOG PROJEKTA
Po ovom pozivu se prijavljuju inovacioni/infrastrukturni projekti koji traju od 6-12 meseci, a realizuju se do kraja 2018. godine.

3. FINANSIRANJE ODOBRENIH INOVACIONIH PROJEKATA
Na finansiranje inovacionih/infrastrukturnih projekata sredstvima budžeta Republike Srbije po prethodno navedenim programima primenjuje se zakon kojim se uređuje državna pomoć male vrednosti (de minimis), kao i podzakonski propisi i drugi opšti akti doneti radi njegovog izvršavanja.

Finansiranje pojedinog inovacionog projekta „tip 1“ budžetskim sredstvima po ovom pozivu vrši se u iznosu do 2.000.000,00 dinara, bez obzira na ukupnu prijavljenu odn. utvrđenu cenu inovacionog projekta.

Finansiranje pojedinog infrastrukturnog inovacionog projekta „tip 2“ budžetskim sredstvima po ovom pozivu vrši se u iznosu do 2.000.000,00 dinara bez obzira na ukupnu prijavljenu odn. utvrđenu cenu infrastrukturnog projekta.

U skladu sa članom 95. stav 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), ukupan iznos sredstava koje Ministarstvo može odobriti po jednoj registrovanoj inovacionoj organizaciji do 23.000.000,00 dinara, u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine.

4. OSTALO
Inovacioni/infrastrukturni projekti po ovom pozivu se prijavljuju popunjavanjem i štampanjem on line Obrazaca za prijavljivanje koji je zajedno sa Uslovima konkurisanja, kriterijumima za izbor realizatora i uslovima finansiranja inovacionih projekata i Uputstvom za podnosioce prijave predloga inovacionog/infrastrukturnog projekta objavljen na internet sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs. u okviru sekcije Konkursi i javni pozivi, naslova Nauka, tehnološki razvoj i inovaciona delatnost-aktuelno .

Prijava inovacionog/infrastrukturnog projekta se dostavlja i u elektronskoj verziji popunjavanjem on line prijave kojoj možete pristupiti na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs

Prijava inovacionog/infrastrukturnog projekta, overena i potpisana od strane ovlašćenog lica svih realizatora i lica određenog za rukovodioca projekta, dostavlja se u jednom štampanom primerku neposredno na pisarnicu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26 ili preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „za Javni poziv – prijava predloga inovacionog projekta”

Rok za podnošenje prijava je 9.10.2017. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Kontakt osoba za dodatne informacije o sprovođenju ovog javnog poziva je Marina Vukobratović Karan, kontakt telefoni: 011/ 3616-526 i 011/3640-230 lok.107.

Detaljnije