Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite

Konkursi

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.
Opšti cilj javnog konkursa je podrška ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju kvaliteta socijalne zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Specifični ciljevi javnog konkursa su poboljšanje uslova rada u ustanovama socijalne zaštite, obezbeđenje dostupnih, kvalitetnih i raznovrsnih usluga socijalne zaštite radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta života ranjivih i marginalizovanih pojedinaca i grupa na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 69/2016 i 29/2017), u članu 11, Razdeo 24 – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1008 – Podrška projektima u oblasti zdravstva i socijalne zaštite – ekonomska klasifikacija – 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, predviđena su sredstva u iznosu od 57.000.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata u javnoj svojini za potrebe ustanova socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Uredbom o mreži ustanova socijalne zaštite („Sl. glasnik RS“, broj 16/2012 i 12/2013).
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu nisu namenjena za finansiranje i sufinansiranje projekata koji se odnose na tekuće i investiciono održavanje.
Dozvoljeno je podnošenje prijave samo za projekte za čiju realizaciju nije pokrenut postupak javne nabavke radova.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju ustanove socijalne zaštite koje pružaju uslugu domskog smeštaja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Uredbom o mreži ustanova socijalne zaštite („Sl. glasnik RS“, broj 16/2012 i 12/2013).
Podnosilac prijave može da podnese samo jednu (1) prijavu na javni konkurs.
Isključena je mogućnost korišćenja sredstava onim subjektima koji su pravosnažnom sudskom odlukom obavezani na povraćaj sredstava dodeljenih u prethodnom periodu kao učesnicima konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Javni konkurs je otvoren od 04.07.2017. godine do 14.07.2017. godine do 16.00 časova.

DODATNE INFORMACIJE
Sve informacije u vezi sa javnim konkursom, mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, pozivom na telefon broj 021 4881 795, svakog radnog od 09.00 časova do 15.00 časova u periodu od 04.07.2017. godine do 14.07.2017. godine, ili putem elektronske pošte na adresu goran.vukovic@vojvodina.gov.rs.

Link: http://kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs/konkursi/