Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2022. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2022. godini

Javni konkurs raspisuje se za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2022. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18 – dr. zakon i 95/18 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09, 10/13, 26/21-dr. zakon), Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18, u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18 u daljem tekstu: Pravilnik).

1) PREDMET KONKURSA

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2022. godini, koji će omogućiti smanjenje ispuštanja zagađujućih supstanci iz individualnih izvora u životnu sredinu u cilju primene mera za unapređenje kvaliteta vazduha i preduzimanja preventivnih mera u segmentima značajnim za zaštitu vazduha od zagađenja na teritoriji Republike Srbije.

2) VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog javnog konkursa obezbeđena su u iznosu od 150.000.000,00 dinara (slovima: stopedesetmilionadinara), u skladu sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 110/21), Razdeo 25, Glava 25.0-Ministarstvo zaštite životne sredine, funkcija 560-Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Program 0404- Upravljanje zaštitom životne sredine, Programska aktivnost/Projekat 4008- Smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora, ekonomska klasifikacija 463- Transferi ostalim nivoima vlasti.
Navedena sredstva dodeljuju se jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata u 2022. godini, u cilju smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji poreklom iz individualnih izvora, odnosno za sufinansiranje nabavke i zamene kotlova na ekološki prihvatljiviji energent za domaćinstva na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom javnom konkursu utvrđuju se u iznosu od najviše 80% opravdanih troškova. Preostali iznos od najmanje 20% troškova snosi korisnik sredstava.

Neprihvatljivi troškovi su:
– troškovi aktivnosti na pripremi predloga projekta;
– troškovi nastali pre potpisivanja ugovora;
– građevinski radovi, molerski radovi, stolarski radovi kao i drugi radovi koji koji nisu neophodni u cilju realizacije predmetnog projekta;
– stavke koje se već finansiraju iz drugih javnih izvora (Republike, Autonomne pokrajine).

Prihvatljivi troškovi su: troškovi neophodni za realizaciju projekta, nastali tokom realizacije projekta.

3) PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalnih samouprava (gradovi i opštine) na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za dodelu sredstava sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2022. godini sadrži:
1) podatke o podnosiocu zahteva;
2) opšte podatke o projektu (naziv projekta, informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, analiza potencijalnih rizika, ukupna procenjena vrednost projekta i učešće Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta, informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za realizaciju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);
3) kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;
4) finansijski rezime (planirani budžet projekta, izvori finansiranja i specifikacija troškova);
5) podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura, veza sa drugim projektima)
6) podatke o dozvolama, odobrenjima i saglasnostima od značaja za realizaciju projekta;
7) izjavu o tačnosti dostavljenih podataka kao i druge izjave odgovornog lica;
8) druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta.

Zahtev se podnosi na Obrascu zahteva – Obrazac broj 1.

4) USLOVI I KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Podnosilac zahteva za dodelu sredstava po ovom javnom konkursu mora da ispunjava uslove iz člana 2. Uredbe.

Kriterijumi za ocenu projekta dati su u tabelarnom prikazu:

Tabela 1. Kriterijumi za ocenu projekata

Red. br. Kriterijumi za ocenu (opšti i posebni) Broj bodova
1. Stepen opšteg uticaja i značaj projekta za životnu sredinu 45
1.1. Stepen direktnog uticaja projekta na životnu
sredinu 0-20
1.2. Stepen ugroženosti životne sredine 0-25
2. Finansijski kriterijum 13
2.1. Visina udela u finansiranju projekta koji obezbeđuje korisnik sredstava (20-90%), (svakih 10% obezbeđenih sredstava za su-finansiranje se
boduje sa po jednim bodom 0-9

2.2. Stepen razvijenosti lokalne samouprave 0-4
3. Spremnost projekta za realizaciju 20
3.1. Institucionalni kapacitet podnosioca zahteva 0-10
3.2. Stepen pripremljenosti projekta za realizaciju 0-10
4. Održivost rezultata projekta 22
Mogućnost kontinuirane/dugoročne primene
rezultata projekta i nakon završetka podrške 0-22

5) DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTEV Uz Zahtev se podnosi sledeća dokumentacija:
1) narativni opis projekta potpisan od strane ovlašćenog i odgovornog lica koji sadrži:
– projektni zadatak;
– ciljeve projekta;
– opis trenutnog stanja;
– popis i opis radova i aktivnosti u cilju sprovođenja projekta;
– opis i vrsta opreme koja će biti ugrađena, odnosno rekonstruisana (ukoliko je primenljivo);
– pregled radova i specifikaciju troškova;
– planiranu dinamiku projekta;
– priloge.

2) izjava o načinu finansiranja projekta koja sadrži:
– ukupnu vrednost projekta i visinu sredstava koja se traže iz sredstava Ministarstva zaštite životne sredine;
– način na koji će podnosilac zahteva obezbediti sopstvena sredstva u visini od najmanje 20%;
– finansijski pregled – specifikaciju troškova;

3) podatke o dozvolama, odobrenjima, saglasnostima od značaja za realizaciju projekta;

NAPOMENA: U skladu sa članom 19. Uredbe korisnik sredstava čiji se projekat nalazi na konačnoj rang listi projekata, dužan je da dostavi sredstvo obezbeđenja-sopstvenu menicu sa ovlašćenjem za popunjavanje menice, kopiju depo kartona za deponovanim potpisima lica ovlašćenih za zastupanje, kao i potvrdu banke o registraciji menice, kao garanciju za uredno izvršavanje ugovornih obaveza, istovremeno sa potpisivanjem ugovora o finansiranju.

6) IZBOR I OCENA PROJEKATA

Izbor i ocenu projekata vrši Komisija za pripremu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih izvora u 2022. godini i za ocenjivanje projekata prijavljenih na javni konkurs (u daljem tekstu: Komisija), ocenjivanjem kriterijuma iz tačke 4) ovog javnog konkursa.

Komisiju obrazuje posebnim rešenjem ministar zaštite životne sredine.
Komisija sačinjava preliminarnu rang listu projekata za finansiranje iz sredstava Ministarstva.
Preliminarna rang lista se utvrđuje u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva i objavljuje se na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave.
Učesnici javnom konkursa imaju pravo uvida u podnete zahteve i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne rang liste projekata u periodu od tri radna dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste.
Učesnik javnog konkursa može podneti primedbu Komisiji radi otklanjanja nepravilnosti u postupku bodovanja, u roku od osam dana od dana isticanja preliminarne rang liste.
Komisija razmatra primedbe u roku od 15 dana od dana njihovog prijema, posle čega podnosi ministru predlog odluke o utvrđivanju konačne rang liste.
Konačna rang lista projekata sadrži: redosled korisnika sredstava koji ispunjavaju uslove za dodelu sredstava, naziv korisnika, naziv projekta i iznos odobrenih sredstava.
Konačna rang lista projekata koji ispunjavaju uslove za finansiranje odobrava se odlukom ministra u roku od osam dana od dana prijema predloga odluke iz stava 5. ovog člana.
Protiv odluke ministra iz stava 7. ovog člana može se pokrenuti upravni spor.
Konačna rang lista se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave.
Ako je odlukom o raspodeli sredstava podnosiocu zahteva dodeljen manji iznos sredstava od iznosa navedenog u zahtevu, podnosilac zahteva je dužan da pismeno obavesti Ministarstvo da li prihvata ponuđene uslove finansiranja, u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Ukoliko podnosilac zahteva ne obavesti Ministarstvo, odnosno ne prihvati ponuđene uslove finansiranja, smatraće se da je odustao od zahteva po javnom konkursu.

NAPOMENA:
Konkursna dokumentacija potpisana od strane ovlašćenog lica, dostavlja se u jednom primerku kao organizovana celina (u jednoj koverti povezana u fasciklu ili sl.).

Neće se razmatrati/vrednovati:
– neblagovremene prijave;
– neuredne prijave;
– nepotpune prijave;
– prijave koje nisu u skladu sa odredbama ovog javnog konkursa;
– prijave koje sadrže druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu prijave ili nije moguće vrednovati prema zadatim kriterijumima.

Prijave i priložena dokumentacija ostaju u arhivi i ne vraćaju se.

7) MESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE ZAHTEVA

Tekst javnog konkursa, obrasci i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs).

Rok za podnošenje zahteva
Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 10. februarom 2022. godine.

Način dostavljanja dokumentacije
Konkursna dokumentacija (potpisana od strane ovlašćenog lica) dostavlja se u jednom primerku u zatvorenoj koverti poštom na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
ul. Omladinskih brigada 1 11070 Novi Beograd
sa naznakom: Za JAVNI KONKURS „DODELA SREDSTAVA ZA
SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA SMANJENJA ZAGAĐENJA VAZDUHA U SRBIJI IZ INDIVIDUALNIH IZVORA U 2022. GODINI” (NE OTVARATI)

ili lično (u zatvorenoj koverti) na navedenu adresu, u pisarnici republičkih organa.

Ukoliko se prijava predaje lično na pisarnici republičkih organa, obavezno je uz prijavu pripremiti propratni dopis, naslovljen na Ministarstvo zaštite životne sredine, u kome će pisati sledeći tekst:

„U prilogu dopisa dostavljamo vam prijavu za J A V N I K O N K U R S
ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA SMANJENJA ZAGAĐENJA VAZDUHA U SRBIJI IZ INDIVIDUALNIH IZVORA U 2022. GODINI -NE OTVARATI”

Navedeni dopis će biti overen od strane službenika pisarnice i služiće podnosiocu kao potvrda o prijemu prijave.
Na poleđini koverte obavezno napisati pun naziv i adresu jedinice lokalne samouprave.

8) ROK ZA OBJAVU JAVNE NABAVKE ZA ODABIR IZVOĐAČA RADOVA, ISPORUČILACA OPREME ODNOSNO PRUŽAOCA USLUGA

Ukoliko je neophodan izbor izvođača radova, isporučilaca opreme odnosno pružaoca usluga u postupku javnih nabavki, isti je potrebno sprovesti, u roku koji će biti definisan ugovorom između Ministarstva i korisnika sredstava čiji se projekat nalazi na konačnoj rang listi projekata.
U slučaju potrebe za sprovođenjem postupka javne nabavke, komisiju za javnu nabavku čine između ostalog i predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine.

9) NAČIN I ROK REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA

Način i konačni rok realizacije dodeljenih sredstava kao i ostali uslovi od značaja za realizaciju projekta smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji iz individualnih

izvora u 2022. godini, kao i međusobna prava i obaveze, uređuju se ugovorom između Ministarstva i korisnika sredstava čiji se projekat nalazi na konačnoj rang listi projekata.

10) ROK I NAČIN OBJAVLJIVANJA ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA.

Odluka ministra o usvajanju Konačne rang liste se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave, u roku od pet dana od dana donošenja Odluke.

NAPOMENA: Na sve što u ovom javnom konkursu nije navedeno, shodno se primenjuju odredbe Uredbe i Pravilnika.

11) NAČIN PRAĆENJA REALIZACIJE PROJEKTA

Korisnik sredstava dužan je da na zahtev Ministarstva dostavi i periodične izveštaje o napretku radova na projektu, odnosno o preduzetim aktivnostima u cilju realizacije projekta.
Korisnik sredstava dužan je da posle realizacije projekta dostavi Ministarstvu završni izveštaj radi sagledavanja efekata sprovođenja projekta, u skladu sa zaključenim ugovorom i na propisan način.
Završni izveštaj se dostavlja najkasnije u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Završni izveštaj treba da sadrži pregled preduzetih aktivnosti pri realizaciji projekta, postignute rezultate, kao i finansijske pokazatelje utrošenih sredstava, opis promena u realizaciji projekta koje utiču na troškove realizacije, sva odstupanja od plana realizacije projekta, sa obrazloženjem.
Ukoliko završni izveštaj nije kompletan vratiće se korisniku sredstava radi ispravke ili dopune u roku koji ne može biti duži od 15 dana.
Nakon što Ministarstvo usvoji završni izveštaj korisniku sredstava vraćaju se sredstva obezbeđenja za uredno izvršenje ugovorenih obaveza.
Posle realizacije projekta korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu dostavlja izveštaje o postignutim efektima projekta na životnu sredinu, za koji je javnim konkursom, odnosno ugovorom predviđeno dostavljanje izveštaja, u periodu do pet godina posle realizacije.

Detaljnije