Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Inkluzija Roma

Konkursi

FONDACIJA A OTVORENO DRUŠTVO

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Inkluzija Roma

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
•    doprinose otvaranju dijaloga unutar romske zajednice o običajima i obrascima života koji otežavaju lični razvoj i društvenu pokretljivost pripadnika zajednice, predlažu nove održive modele emancipacije i podržavaju članove zajednice da usvoje nove prakse;
•    zagovaraju uvođenje novih afirmativnih mera i programa (samo)zapošljavanja i socijalne zaštite kako bi se povećala zapošljivost pripadnika romske zajednice i smanjila zavisnost porodica od dečijeg rada.

Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva – prvenstveno romska udruženja građana, javne institucije i policy instituti.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 26. MARTA 2017. GODINE.  

Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije