Konkurs „Mali grantovi 2017” – prijem projektnih prijava

Konkursi

AMBASADA REPUBLIKE POLJSKE

Konkurs „Mali grantovi 2017” – prijem projektnih prijava

Ambasada Republike Poljske u Beogradu sa zadovoljstvom obaveštava da je otvoren ovogodišnji konkurs „Mali grantovi 2017” koji se finansira iz budžeta Republike Poljske

Za finansiranje projekata mogu konkurisati:
• nevladine organizacije;
• ustanove od javnog značaja;
• administracija na centralnom i lokalnom nivou;
• katoličke verske misije i lokalni centri drugih veroispovesti, kao i verski    motivisane organizacije

Projekti u okviru „Malih grantova” treba da doprinesu poboljšanju uslova za razvoj i jačanje potencijala određene zajednice. Projekat treba nedvosmisleno da pokaže kakav će uticaj imati na korisnke (beneficijente), kao i da bude kompletno realizovan (uključujući i monitoring predstavnika Ambasade RP u Beogradu) do 31. decembra 2017. godine. Rezultati projekta treba da budu održivi i nakon završetka projekta. Svi projekti treba da doprinose realizaciji četiri tematska prioriteta navedena u Višegodišnjem programu razvojne saradnje 2016-2020, tj.: ljudski kapital, preduzetništvo i privatni sektor, održiva poljoprivreda i razvoj ruralnih područja, zaštita životne sredine.

1) ljudski kapital:
–  poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite;
– inkluzivno obrazovanje i  dostupnost visokog obrazovanja;
– građansko obrazovanje;
– socijalna integracija lica koja spadaju u ugrožene grupe;

2) preduzetništvo i privatni sektor:
– konkurentnost i inovativnost mikro i malih preduzeća;
– socijalno preduzetništvo;
– preduzetništvo, sa fokusom na žensko preduzetništvo i preduzetništvo mladih;
– obučavanje i stručno usavršavanje;

3) održivi razvoj poljoprivrede i seoskih područja:
– bezbednost prehrambenih proizvoda;
– jačanje kapaciteta i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje;
– pristup tržištu;
– upotreba modernih tehnologija u poljoprivredi;
– modernizacija lokalne infrastrukture;

4)  zaštita životne sredine:
– obnovljivi izvori energije;
– energetska efikasnost;
– upravljanje vodnim resursima;
– upravljanje otpadom;
– sprečavanje posledica prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim faktorom;
– promocija održivog razvoja;
– borba protiv klimatskih promena i njihovih posledica;
– zaštita prirodnih resursa;

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja:
Adriana Vitezović
Viši referent za razvojnu pomoć i kulturu
+381 11 2065 333 (na srpskom jeziku)
adriana.vitezovic@msz.gov.pl

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijava je 3. aprila 2017. godine.

Detaljnije