Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Konkursi

seloMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs o uslovima i  načinu korišćenja  podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2016. godini.

Raspisanim Konkursom raspodeljuju se podsticaji za unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to kroz:

1.    program za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju,adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima i domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, sa sledećim vrstama podsticaja:
1) izgradnja novih objekata datih u Prilogu 1 Pravilnika – Autentični seoski objekti;
2) radovi investicionog i tekućeg održavanja postojećih, autentičnih seoskih objekata uz očuvanje narodnog graditeljstva i tradicionalne arhitekture, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
3) dogradnja i adaptacija kupatila, saune, kuhinje i uvođenje sistema centralnog grejanja a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
4) radovi investicionog održavanja u cilju privođenja nameni autentičnih objekata na selu – vodenica, valjarica (objekata za izvlačenje vlakana, odnosno sukna), vetrenjača, koji su u funkciji seoskog turizma;
5) poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i nabavke dvorišnog mobilijara, radi unapređenja ponude i pružanja ugositeljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
6) izgradnja bazena (nadzemnih i ukopanih), površine veće od 12m2 i dubine veće od 1m;
7) parterno uređenje dvorišta;
8) opremanje objekata radi unapređenja ponude i pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

2.    program za podršku investicijama za nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisima kojim se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata, sa sledećim vrstama podsticaja:
1)  nabavka opreme radi očuvanja i unapređenja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti  koji su sertifikovani u skladu sa posebnim propisom;

3.    program za podršku investicijama za promociju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica, sa sledećim vrstama podsticaja:
1) troškovi promocije nepoljoprivrednih aktivnosti na selu putem izrade ili modernizacije i profesionalizacije turističkih internet stranica.

Korisnici podsticaja, vrste prihvatljivih troškova, uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje, maksimalni iznos podsticaja, dokumentacija koja se podnosi uz prijavu na konkurs i svi ostali detalji definisani su Konkursom.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je do 15.10.2016. godine. Podnošenje prijave za dodelu podsticaja sa neophodnom dokumentacijom obavlja se slanjem konkursne dokumentacije putem preporučene pošte na adresu: Uprava za agrarna plaćanja, 11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 84 ili predajom Pisarnici republičkih organa uprave.

Adresa podnosioca Konkursne prijave i naziv Konkursa moraju biti jasno naznačeni na koverti, uz obaveznu naznaku:  „ Konkurs o uslovima i  načinu korišćenja  podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima“.

Detaljnije