Subvencionisanje troškova učešća na međunarodnim sajmovima u RS

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
Subvencionisanje troškova učešća na međunarodnim sajmovima u RS

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom septembra, oktobra, novembra i decembra 2009. godine u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 3.500.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu („Službeni list APV“, broj 4/2009 i 14/2009) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom septembra, oktobra, novembra i decembra 2009. godine u Republici Srbiji.

Uslovi Konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji u septembru, oktobru, novembru i decembru 2009. godine planiraju nastup na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 70% sledećitroškovi kompanija – izlagača na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:
• troškovi zakupa i opremanja štanda i
• troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

3. Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:
• 400.000,00 dinara za zakup i opremanje štanda no kompaniji,
• 200.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala

4. Prijava na Konkurs za nastup kompanije na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima, najkasnije do 27. novembra 2009. godine.

5. Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta regionalnih privrednih komora.

6. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte „Ne otvarati – prijava na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom septembra, oktobra, novembra i decembra 2009. godine u Republici Srbiji“ poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

6. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

7. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškrva učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 7 dana od dana zaključenja Konkursa.

8. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Rok: 27. novembar 2009.