Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija

Konkursi

women_sPOKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija – Upoznajmo Vojvodinu

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2014. godinu – Aktivnost 2 za finansiranje
projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija-Upoznajmo Vojvodinu.
Sredstva se dodeljuju registrovanim seoskim ženskim organizacijama u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– afirmacija seoskog ženskog aktivizma i stvaralaštva kroz praktične politike
– povećanje nivoa znanja seoskih ženskih organizacija o vojvođanskim turističkim potencijalima i destinacijama
– podsticanje saradnje seoskih ženskih organizacija i lokalnih institucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova u cilju povećanja turističkih potencijala seoskih ženskih organizacija u AP Vojvodini
– podrška razvijanju kapaciteta organizacija za osnaživanje žena u oblasti organske proizvodnje,
– podsticanje saradnje, razmene iskustava i umrežavanja seoskih ženskih organizacija iz različitih delova u AP Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo na učešće imaju seoske ženske organizacije u AP Vojvodini koje u programu rada imaju lokalne manifestacije i/ili etno kuće

2. Prednost prilikom konkurisanja imaju ženske seoske organizacije koje će projektne aktivnosti realizovati u partnerstvu sa lokalnim Komisijama/Savetima za ravnopravnost polova

3. Ženske seoske organizacije mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 100.000,00 dinara (slovima: stohiljadadinara);

4. Ženske seoske organizacije dostavljaju sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac
– rešenje o registraciji
– dokaz o organizovanoj lokalnoj manifestaciji
– budžet projekta
– odluku organizacije o planu i programu realizacije projekta

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom “Konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija – upoznajmo Vojvodinu“, sa oznakom Ne otvarati

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta podnosilac projekta se poziva da potpiše ugovor sa Zavodom za ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do ponedeljka 25. avgusta 2014. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona: 021/66 15 133, 021/66 15 77, ili putem elektronske adrese: zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs, zavod.ravnopravnost@gmail.com

Detaljnije