Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije APV

Konkursi

JAVNI KONKURS  ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, (u daljem tekstu Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 28.428.820,17 dinara, obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu u okviru Programa 0703 – Uređenje, nadzor i razvoj u oblasti telekomunikacija i informacionog društva, Programska aktivnost 1001 – podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva, 463 –  transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz Budžeta, 01 02 Prihodi iz budžeta – namenski prihodi i 13 02 Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina – namenski prihodi, lokalnim samoupravama u AP Vojvodini za unapređenje i razvoj elektronskih komunikacija i informacionog društva.

PREDMET KONKURSA JE SUFINANSIRANjE USPOSTAVLjANjA:
1.    Hotspot lokacija u opštinama i gradovima u AP Vojvodini koje će građanima omogućiti slobodan pristup internetu
Lokalne samouprave mogu konkurisati za najviše 5 hotspot lokacija. Za ovu tačku konkursa visina traženih sredstava ne može biti veća od 100.000,00 dinara po hotspot lokaciji. Sredstva su  opredeljena sa ciljem da  omoguće građanima korišćenje jedne ili više hotspot lokacija za javni besplatan pristup internetu. Lokalna samouprava  je dužna da uz prijavu na konkurs dostavi idejni ili glavni projekat, kao i da obezbedi sve neophodne uslove i saglasnosti za uspostavljanje hotspot lokacija. Bespovratna sredstva se mogu koristiti isključivo za uspostavljanje hotspot lokacija. Lokalna samouprava je dužna da  uspostavljene  lokacije održava u funkcionalnom stanju.

Hotpost lokacija u smislu ovog konkursa je: glavni trg, šetalište, park, otvoreni prostor autobuske i železničke stanice, javni prostor ispred opštinske uprave, javna plaža, javna turistička lokacija, javna mesta od isorijskog i kulturnog značaja i druge značajne lokacije.
2.    Sistema video nadzora na raskrsnicama radi poboljšanja bezbednosti saobraćaja i građana – gradska videonadzorna mreža
Sredstva su namenjena za uspostavljanje sistema video nadzora na raskrsnicama sa nadzornim centrom. Za ovu tačku konkursa visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.500.000,00 dinara. Lokalna samouprava je dužna da uz prijavu na konkurs dostavi idejni ili glavni projekat, obezbedi sve neophodne uslove i saglasnosti za uspostavljanje gradske videonadzorne mreže, omogući uspostavljanje nadzornog centra, kao i vezu sa nadležnom  policijskom upravom. Lokalna samouprava je dužna da uspostavljeni sistem videonadzora održava u funkcionalnom stanju.
3.    Sistema video nadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama radi povećanja bezbednosti učenika
Sistem videonadzora po ovoj tački konkursa je moguće implementirati u osnovne i srednje škole, kao i predškolske ustanove. Lokalna samouprava je dužna da uz prijavu na konkurs dostavi idejni ili glavni projekat, saglasnost obrazovne ustanove za realizaciju projekta kao i da omogući uspostavljanje nadzornog centra u obrazovnoj ustanovi. Za ovu tačku konkursa visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 dinara po vaspitno-obrazovnoj ustanovi.

USLOVI KONKURSA:
1.    Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za sufinasiranje po svim tačakama konkursa;
2.    Lokalna samouprava je dužna da uz prijavu na konkurs dostavi Odluku opštinskog/gradskog  veća  o  realizaciji i sufinansiranju projekta;
3.    Prijave na konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta (www.spriv.vojvodina.gov.rs), i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti
na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom : “Ne otvarati – prijava na Konkurs  iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva “, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.
4.   Konkurs je otvoren do 15.septembra 2015. godine
5.   Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.
6.   Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori
7.    U cilju poboljšanja funkcionalnosti hotspot lokacija i sistema videonadzora Sekretarijat će na svojoj stranici (www.spriv.vojvodina.gov.rs) objaviti tehničke preporuke.
Informacije u vezi sa  Konkursom  mogu  se dobiti pozivom na brojeve 021/4874316, 487 4324.