Konkurs za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravlјanja projektima

Konkursi

 

Na osniStock-000004470299-project-managementovu člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list AP Vojvodine“, broj 37/2014 i 54/2014), i člana 21,  22. stav 4. i člana 25.  Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl.list AP Vojvodine“, broj 53/2014 i 54/2014), Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje:

 

KONKURS
Za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravlјanja projektima

I.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2015. godinu u oblasti lokalne samouprave, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Cilј konkursa: Unapređenje delotvornosti i efikasnosti rada institucija uvođenjem efikasnog sistema za upravlјanje projektima.

Aktivnosti na projektima treba da doprinesu:

•    Primeni novih IKT rešenja za upravlјanje projektima i praćenje  efekata realizovanih projekata
•    Bolјem međuopštinskom povezivanju i povećanju broja regionalnih projekata
•    Implementaciji Internet servisa kom može da se pristupi sa bilo koje internet lokacije
•    Povezivanju elektronske baze projekata sa već postojećim sistemima za upravlјanje projektima u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini u cilјu sveobuhvatnog praćenja i izveštavanja na celokupnoj teritoriji.

II.

Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list APV“, broj 53/2014 i 53/2014) u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463,  Transferi ostalim nivoima vlasti.
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 800.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.
Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavlјenim cilјevima i ustanovlјenim kriterijumima Konkursa.

III.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1)    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
2)    Podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa drugim jedinicama lokalnih samouprava ili Akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.
3)    Podnosilac projekta za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom.
4)    Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.
5)    Prijavni konkursni obrasci dostavlјaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan, dve kopije u elektronskom obliku (CD).

Na koverti mora da stoji naziv “Konkurs za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravlјanja projektima unapređenja institucionalnih i upravlјačkih kapaciteta na polјu upravlјanja projektima u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini primenom informaciono-komunikacionih tehnologija“, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.

Prijave se dostavlјaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
6)    Rok za podnošenje prijave na konkurs je 26. jun 2015. godine.
7)    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
8)    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
9)    Rezultati konkursa biće objavlјeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
10)    Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u    slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
11)    Na osnovu skloplјenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isklјučivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavlјivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 09 do 15 časova.

Detaljnije