KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I OPREME ZA POBOLJŠANJE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILJAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI

Konkursi

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I OPREME ZA POBOLJŠANJE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILJAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj konkursa jeste povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, kao i zaštita zemljišta od mraza i korova, uz poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje, opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća u cilju zaštite od mraza i korova – agrotekstili, agril, malč folije i drugo.
U cilju udruživanja poljoprivrednih gazdinstava, bolje iskorišćenosti izgrađenih sistema za navodnjavanje na teritoriji AP Vojvodine i zalivanja velikih površina upotrebom samohodnih automatskih širokozahvatnih uređaja za zalivanje, predviđena je mogućnost da više registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, za realizaciju investicije u sisteme za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot”, „korner pivot“ i „linear”, zajednički podnesu jednu prijavu, kojom se određuje poljoprivredno gazdinstvo – nosilac zajedničkog ulaganja.

2. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini predviđen je ukupan iznos do 370.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.
Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.700.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 21.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje (jedan sektor proizvodnje). Jedna prijava može da obuhvati više investicija u okviru jedne vrste proizvodnje.
Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2022. godine.
Prihvatljive investicije su sledeće:

R.B. PRIHVATLJIVE INVESTICIJE MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA PO KORISNIKU MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA PO KORISNIKU)*

1. SEKTOR VOĆA I VINOVE LOZE
1.1. Sistemi „kap po kap“ sa pripadajućom opremom 150.000 RSD/ha 165.000 RSD/ha
1.2. Cevne linije s rasprskivačima 150.000 RSD/ha 165.000 RSD/ha
1.3. Sistemi za subirigaciju 150.000 RSD/ha 165.000 RSD/ha
1.4. Kapajuće cevi, kapajuće trake 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
1.5. Sistemi za filtriranje, sistemi za fertirigaciju 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
1.6. Opremanje bunara 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
1.7. Pumpe za navodnjavanje 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
1.8. Agregati za pokretanje pumpi za navodnjavanje 150.000 RSD/ha 165.000 RSD/ha
1.9. Oprema za cevovode 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 800 RSD/m 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 880 RSD/m
1.10. Materijali za pokrivanje kultura u cilju zaštite od maraza: agrotekstili, agril i malč folije 30.000 RSD/ha 33.000 RSD/ha
1.11. Solarni panel sistemi sa pratećom opremom (solarne pumpe, fotonaponski paneli, inverter, kontroler, akumulator solarnog sistema i ostala prateća elektro i mašinska oprema) 1.200.000 RSD 1.320.000 RSD

2. SEKTOR POVRĆA I CVEĆA
2.1. Sistemi „kap po kap“ sa pripadajućom opremom 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
2.2. Kapajuće cevi, kapajuće trake, „layflat“ creva i delovi za „layflat“ 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
2.3. Sistemi za filtriranje, sistemi za fertirigaciju 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
2.4. Cevne linije s rasprskivačima 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
2.5. Vodeni topovi i sistemi bočnih krila 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
2.6. Tifoni 800.000 RSD/komadu 880.000 RSD/komadu
2.7. Opremanje bunara 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
2.8. Pumpe za navodnjavanje 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
2.9. Agregati za pokretanje pumpi za navodnjavanje 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
2.10. Oprema za cevovode 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 800 RSD/m 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 880 RSD/m
2.11. Materijali za pokrivanje kultura u cilju zaštite od maraza: agrotekstili, agril i malč folije 30.000 RSD/ha 33.000 RSD/ha
2.12. Solarni panel sistemi sa pratećom opremom (solarne pumpe, fotonaponski paneli, inverter, kontroler, akumulator solarnog sistema i ostala prateća elektro i mašinska oprema) 1.200.000 RSD 1.320.000 RSD

3. SEKTOR OSTALI USEVI
3.1. Pumpe za navodnjavanje i agregati za pokretanje pumpi za navodnjavanje 120.000 RSD/ha 132.000 RSD/ha
3.2. Subirigacija 160.000 RSD/ha 176.000 RSD/ha
3.3. Tifoni 800.000 RSD/komadu 880.000 RSD/komadu
3.4. Opremanje bunara 50.000 RSD/ha 55.000 RSD/ha
3.5. Cevne linije s rasprskivačima 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
3.6. Vodeni topovi i sistemi bočnih krila 100.000 RSD/ha 110.000 RSD/ha
3.7. Oprema za cevovode 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 800 RSD/m 30% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 880 RSD/m
3.8. Solarni panel sistemi sa pratećom opremom (solarne pumpe, fotonaponski paneli, inverter, kontroler, akumulator solarnog sistema i ostala prateća elektro i mašinska oprema) 1.200.000 RSD 1.320.000 RSD
3.9. Sistemi za navodnjavanje u tipu „rendžer“, „centar pivot“, „korner pivot“ i „linear“ 50% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 7.000.000 RSD 50% vrednosti prihvatljivih troškova odnosno najviše do 7.700.000 RSD
)* za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioce poljoprivrednih gazdinstava i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

3. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
3. nosilac zajedničkog ulaganja:
– fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, ovlašćeno od strane dva ili više fizičkih lica, preduzetnika ili pravnih lica nosilaca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u postupku realizacije zajedničkog ulaganja.

Lica iz stava 1. ove tačke ostvaruju pravo na podsticaje za investicije u sledećim sektorima:
1. Sektor voća
2. Sektor povrća;
3. Sektor vinove loze;
4. Sektor cveća;
5. Sektor ostalih useva.

Konkurs je otvoren do 18.02.2022. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4379; od 12 do 14 časova.

Detaljnije