Javni poziv – Efikasno korišćenje energije

Konkursi

kids-learn-save-energyPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2014. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području AP Vojvodine o efikasnom korišćenju energije

I Pravo učešća na konkursu
Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu , na poziciji 526, konto 481-dotacije nevladinim organizacijama, ekonomska klasifikacija 4819-dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta.

II USLOVI KONKURSA:
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 2.000.000,00 dinara (slovima: dvamilionadinara);
2.    Maksimalan iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi 200.000,oo dinara;
3.    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
4.    Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu, neophodan je sporazum ili protokol o saradnji;
5.    Projekat ne može trajati kraće od 60 dana
6.    Projekat mora biti realizovan do 01. juna 2015. godine;
7.    Iznos honorara ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim Konkursom;
8.    Opremanje će biti podržano samo ukoliko je neophodno da bi projekat mogao da se realizuje;
9.    Rok za podnošenje prijave je 07. novembar 2014. godine.

Detaljnije