Konkurs program grantova manjeg obima

Konkursi

roma logoKANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs program grantova manjeg obima

Za prijavu predloga projekata za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji   kao i lokalnih akcionih planova usvojenih od strane lokalnih samouprava. Ovaj konkurs je podržan od strane OEBS Misije u Srbiji i Švedske agencije za međunarodni razvoj, kao deo tehničke podrške Kancelariji za ljudska i manjinska prava za realizaciju Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji.

1. CILJ KONKURSA
Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja romske zajednice kroz razvoj i realizaciju politike inkluzije na lokalnom nivou.
Specifični cilj konkursa je da se poboljšaju kapaciteti relevantnih lokalnih institucija, lokalnih samouprava i romskih udruženja da razviju i primene lokalne politike inkluzije kroz:
•    dodelu grantova za sprovođenje aktivnosti određenih lokalnim akcionim planovima za unapređenje položaja Roma (ukoliko su izrađeni).

2. OPŠTI USLOVI
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i savezi udruženja, poželjno, ali ne i isključivo, u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave. Udruženja i savezi udruženja čija je oblast delovanja ostvarivanje ciljeva zaštite i unapređivanja ljudskih i manjinskih prava (u daljem tekstu: udruženja)  koja su upisana u Registar udruženja, koji vodi Agencija za privredne registre. Podnosioci prijava treba da imaju dokazano iskustvo u upravljanju projektima i realizaciji sličnih projekata.
Podnosioci prijava dostavljaju predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u skladu sa ciljem ovog konkursa korišćenjem obrazaca za podnošenje predloga projekata u prilogu ovog dokumenta.

3.    PRIORITETI KONKURSA
Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Strategija za unapređenje položaja Roma (Sl. glasnik RS 27/09).
Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i lokalnih samouprava u razvoju i realizaciji lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma.
Projekti koji neće biti finansirani:
•    retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
•    kupovina tehničke opreme za potrebe lokalne samouprave ili udruženja ;
•    programi i projekti kojima se ostvaruje dobit;
•    programi i projekti institucija i organizacija koje nisu registrovane kao udruženja;
•    programi i projekti koji izazivaju netoleranciju i diskriminaciju.

4.    NAČIN FINANSIRANJA
Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za sve projekte su 10.500.000 dinara, a maksimalan budžet za jedan projekat je 1,700,000 dinara.
Projekti sa najvećim brojem ukupnih bodova biće uslovno prihvaćeni za finansiranje i dalje će se razvijati u skladu sa OEBS-ovim finansijskim i administrativnim pravilima i procedurama.
Finansiranje projekata će biti dogovoreno u skladu sa Ugovorom sa izvršnim partnerom ko-potpisan od strane izabranih udruženja (u daljem tekstu: „Implementacioni Partner“) i Misije OEBS-a u Srbiji, koja će definisati uslove finansiranja. Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti uplaćena implementacionom partneru na poseban račun otvoren isključivo za namene sprovođenja odobrenog  projekta.
Sredstva će biti prebačena kroz tri uplate, odnosno 40% od odobrenog budžeta će biti prebačeno nakon potpisivanja ugovora između implementacionog partnera i OEBS-a, još 40% nakon odobrenja periodičnog narativnog i finansijskog izveštaja i 20 % po odobrenju završnog narativnog i finansijskog izveštaja.
Svi izveštaji moraju da budu na engleskom jeziku na formularima koje prediviđa OEBS Misija i koji će biti blagovremeno dostavljeni implementacionim partnerima.
Implementacioni partner će morati da angažuje ovlašćenog računovođu koji će biti plaćen i predviđen budžetom projekta.

5.    TRAJANJE PROJEKATA    
Maksimalno trajanje projekta je 10 meseci, a minimum je 3 meseca.

6.    KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Konkurs je javan i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava  www.ljudskaprava.gov.rs.
Svi zainteresovani podnosioci predloga projekata moraju da podnesu aplikaciju koja se sastoji od sledećih dokumenata:
(a) Osnovna dokumentacija:
•    Obrazac predloga projekta, potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica udruženja /saveza udruženja. Obrazac za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs;
•    Obrazac plana aktivnosti, potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica udruženja /saveza udruženja. Obrazac za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs;
•    Obrazac budžeta projekta, potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica udruženja /saveza udruženja. Obrazac za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs;
•    Uverenje da je udruženje upisano u registar koji se vodi u APR;
•    Kopija statuta podnosioca prijave overena pečatom APR; (samo aplikacije uslovno prihvaćene za finansiranje će biti u obavezi da dostave Statut  preveden na engleski jezik);
•    Kopija obrasca finansijskog izveštaja za 2012. i 2013. godinu koji je dostavljen APRu;
•    Dokaz o registrovanom bankovnom računu udruženja;
•    Kopija misije organizacije  na srpskom jeziku (samo aplikacije uslovno prihvaćene za finansirane će biti u obavezi da podnesu zvaničnu izjavu misije prevedenu na engleski jezik);
•    Biografiju organizacije, uključujući listu projekata (sa budžetom i imenom donatora, trajanje projekta, itd.), sprovedenih od strane udruženja/saveza udruženja u 2012, 2013 i 2014 (završene i one čija implementacija traje);
•    Listu svih članova odbora, listu upravljačke strukture organizacije i listu predloženog projektnog tima za realizaciju projekta (zajedno sa biografijama predloženog projektnog tima za realizaciju projekta).
(b) Dodatna prateća dokumentacija (samo za predloge projekta koji se podnose u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave)

•    Izjava o partnerstvu, potpisana i overena od strane jedinice lokalne samouprave. Obrazac za izjavu o partnerstvu preuzeti sa sajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije:  www.ljudskaprava.gov.rs.

Sve aplikacije, i osnovna i prateća dokumenata (kao što je navedeno pod 6. Konkursna dokumentacija) treba da budu na srpskom jeziku i dostavljena u zatvorenoj koverti.

Napominjemo, da po završetku procesa selekcije, odabrani predlozi projekata i prateća dokumentacija moraju da budu prevedeni na engleski jezik i ponovo poslati Misiji OEBS-a pre potpisivanja ugovora.

7.    KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE PREDLOGA PROJEKATA
Komisija za procenu će ocenjivati svaki predlog projekta od 0 -100 bodova u skladu sa dole navedenim kriterijumima. Samo kompletne prijave, administrativno usaglašene, i primljene u roku će se ocenjivati. Konačna selekcija projekata će se zasnivati na najvišim ukupnim ocenama.
•    Relevantnost projektnih aktivnosti u odnosu na Strategiju (i odgovarajuće lokalne akcione planove, ukoliko postoje): 0 – 10 bodova;
•    Jasno opisani problemi, definisani opšti cilj i specifični ciljevi: 0 – 10 bodova;
•    Jasno opisane aktivnosti projekta: 0 – 10 bodova;
•    Jasno opisani i merljivi indikatori i rezultati projekta: 0 – 10 bodova;
•    Održivost projekta: 0 – 10 bodova;
•    Primenjen rodno senzitivni pristup u projektu (npr. uvedeni rodno senzitivni indikatori, definisano najmanje 30% Romkinja kao korisnica i 30% Romkinja uključeno u projektni tim): 0 – 10 bodova;
•    Kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosioca projekta za realizaciju projekta: 0 – 10 bodova;
•    U slučaju partnerstva, jasno definisana podela uloga između udruženja i lokalne samouprave: 0 – 5 bodova;
•     Poboljšanje položaja Roma naveden kao jedan od ciljeva u Statutu udruženja: 0 – 5 bodova;
•    Prethodna iskustva nosioca projekta u realizaciji sličnih projekata usmerenih na poboljšanje položaja Roma:  0 – 10 bodova;
•    Jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta: 0 – 10 bodova;
Udruženju/savezu udruženja može biti dodeljen samo jedan grant.

8.  ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PREDLOGA PROJEKATA I OBJAVLJIVANJA PRIHVAĆENIH PREDLOGA PROJEKATA
Predloge projekata dostaviti poštom ili lično na adresu:
Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Bulevar Mihajla Pupina 2
11000 Beograd
„Prijava za konkurs za programe i projekte udruženja namenjenih sprovođenju Strategije za unapređivanje položaja Roma – ne otvarati pre isteka roka za konkurisanje“.

Rok za podnošenje prijave  je 31. oktobar 2014. godine u 15.30 časova (datum/vreme na poštanskom žigu).

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune će se smatrati nevažećim.

Odluka o izboru predloga projekata koji će biti finasirani iz opredeljenih sredstava biće doneta u roku od 40 radnih  dana od dana zaključenja konkursa. Rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

Za sva dodatna pitanja, zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem elektronske pošte na sledeću adresu: maligrantovi@ljudskaprava.gov.rs

Detaljnije