Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2014. godinu

Konkursi

school_bus cartoonPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2014. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu („Službeni list APV“, br. 50/13) na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini, u ukupnom iznosu od 180.000.000,00 dinara.Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnimmogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.

USLOVI KONKURSA
1. Podnosioci zahteva
Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
• broj učenika srednjih škola u školskoj 2013/2014. godini sa područja opštine (grada) koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole;
• stepen razvijenosti opština (gradova) u AP Vojvodini na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu (“Službeni glasnik RS“, br. 62/13).

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Zahtevi za dodelu sredstava podnose se isključivo na jedinstvenom konkursnom obrascu (sa prilozima) Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 05. marta 2014. godine na web adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice sa naznakom “Za konkurs – regresiranje prevoza učenika“, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Vlade AP Vojvodine).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 21. mart 2014. godine.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4262.

Detaljnije o konkursu