Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije

Konkursi

Razvojni-fond-autonomne-pokrajine-VojvodineRAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške realizaciji sinergijskih projekata u oblasti poljoprivredne proizvodnje i prehrambeno-prerađivačke industrije kroz udruživanje većeg broja proizvođača – učesnika u poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji radi povećanja proizvodno-prerađivačkih potencijala i skladišnih kapaciteta, unapređenja konkurentnosti i poboljšanja izvoznih pozicija AP Vojvodine.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI KREDITA
Pravo učešća na konkursu imaju:
1. pravna lica kategorisana kao mikro,mala ili srednja preduzeća (u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu), registrovana za obavljanje poljoprivredne delatnosti i/ili delatnosti prehrambeno-prerađivačke proizvodnje
2. zemljoradničke zadruge koje poseduju zadružnu svojinu (saglasno članu 49. Zakona o zadrugama)

Pravo učešća imaju i pravna lica – mikro, mala i srednja preduzeća registrovana za obavljanje poljoprivredne delatnosti, odnosno delatnosti prehrambeno-prerađivačke proizvodnje sa registrovanim ogrankom na teritoriji AP Vojvodine, koja su u obavezi da investiciju finansiranu sredstvima Razvojnog fonda AP Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tekstu: Fond) realizuju na teritoriji AP Vojvodine.
Po ovom Konkursu zahtev može podneti samo jedno od potencijalnih korisnika kredita koji se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. NAMENA SREDSTAVA
Krediti će se dodeljivati za realizaciju kapitalnih investicija u oblasti proizvodnje hrane, odnosno prehrambeno-prerađivačke proizvodnje, a sve u cilju uspostavljanja kooperantskih odnosa u pojedinim segmentima i proizvodnim procesima radi uspostavljanja visokih standarda u tehnologiji proizvodnje, skladištenja i prerade.

4. USLOVI KREDITIRANjA
– minimalna vrednost investicije koja se finansira po ovom Konkursu je 30.000.000,00 dinara
– maksimalan iznos kredita je 50.000.000,00 dinara
– primena valutne klauzule
– kamatna stopa:
– 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke
– 4% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
– sopstveno učešće: najmanje 20% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja (bez obrtnih sredstava)
– rok vraćanja kredita: 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period u trajanju od 24 meseca
– anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Detaljnije o konkursu