Javni konkurs – vodni objekti i fekalna kanalizacija

Konkursi

water system reconstructionPOKRAJINSKI SEKRETAR ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

1. Predmet i cilj javnog konkursa
Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Minimalan iznos učešća sopstvenim sredstvima podnosioca zahteva je 15% od vrednosti projekta sa PDV-om.

Radovi i projekti, u smislu ovog konkursa, se odnose na izradu glavnih projekata i izgradnju ili rekonstrukciju objekata vodosnabdevanja, kao što je bušenje i opremanje bunara, objekata i opreme za poboljšanje kvaliteta vode-fabrika vode, crpnih stanica, elektromašinske opreme, rezervoara, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije i javnih česmi; a za odvođenje otpadnih – fekalnih voda: kolektorskih vodova, crpnih stanica, nabavku elektromašinske opreme i uređaja za prečišćavanje otpadnih – fekalnih voda.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po javnom konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 277.811.589,33 dinara, i to:
• Za vodne objekte do 187.606.329,57 dinara
• Za objekte fekalne kanalizacije do 90.205.259,76 dinara

3. Ko ima pravo prijave na konkurs i uslovi prijave
Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, a za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine (U daljem tekstu krajnji korisnici sredstava).

Maksimalan broj prijava koji se može podneti po ovom konkursu od strane
gradova je 5 (pet), dok je za opštine 3 (tri).

Uslov za učešće na konkursu:
Izmirena obaveza za vodnu naknadu za korišćenje vodnog dobra i naknada za ispuštenu vodu od strane krajnjih korisnika sredstava, a zaključno sa 31.12.2012. godine, ili reprogram duga. Ukoliko krajnji korisnik sredstava nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu. Izjava se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs i prilagoditi nazivu krajnjeg korisnika sredstava.

4. Dokumentacija potrebna za podnošenje prijave
Za izradu projektno-tehničke dokumentacije:
1. Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv budućeg
projekta za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, potpisana od
strane gradonačelnika ili predsednika opštine;

2. Odluka Opštinskog / Gradskog veća o izradi glavnog projekta u kojoj je

opredeljen iznos sopstvenog učešća. Izvod iz opštinskog/ gradskog budžeta kojim
se potvrđuje iznos sopstvenog učešća – dostaviti najkasnije 30 dana od dana
potpisivanja ugovora. Forma odluke može se preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs;

3. Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

4. Procenjena vrednost izrade projektne dokumentacije;

5. Informacija o lokaciji.

Za izgradnju ili rekonstrukciju objekata:
1. Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv objekta za koji
se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, potpisana od strane
gradonačelnika ili predsednika opštine;

2. Odluka Opštinskog / Gradskog veća o građenju objekata u kojoj je opredeljen iznos
sopstvenog učešća. Izvod iz opštinskog / gradskog budžeta kojim se potvrđuje
iznos sopstvenog učešća – dostaviti najkasnije 30 dana od dana potpisivanja
ugovora. Forma odluke može se preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs;

3. Lokacijska dozvola;

4. Izvod iz glavnog projekta izrađenog po važećem Zakonu o planiranju i izgradnji;

5. Izveštaj organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu projekta;

6. Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

7. Predmer i predračun troškova za izvođenje radova i/ili nabavku i ugradnju
opreme.

• Za objekte koji se grade u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji
za tačke 3. i 4. priložiti dokumentaciju u skladu sa pomenutim zakonom.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži
dodatnu dokumentaciju.

5. Postupak za dobijanje sredstava
Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a na osnovu kriterijuma i bodova propisanih Pravilnikom o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstva iz budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Konačnu odluku o dodeli, načinu i dinamici prenosa sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava biće regulisana ugovorom.

6. Trajanje konkursa
Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 28.08.2013. godine.

7. Adresa na koju se podnose prijave i informacije o konkursu
Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine. Pisarnica prima podneske radnim danom do
14 časova.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu putem
telefona 021/487-4415.

Obrasce: Prijave na konkurs i Izjave se mogu preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs

Link

zp8497586rq