Sufinansiranje pozorišne produkcije nacionalnih zajednica

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje podsticanja pozorišne produkcije nacionalnih zajednica u APV

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini pozorišnu produkciju nacionalnih zajednica u APV u ukupnom iznosu od 9.200.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 5.000.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 4.200.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

•     pozorišno stvaralaštvo na jezicima nacionalnih zajednica;
•    razvoj pozorišne kulture nacionalnih zajednica u AP Vojvodini;
•    razmena gostovanja pozorišnih predstava nacionalnih zajednica u sredinama gde žive manjinske nacionalne zajednice.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na konkursu mogu da učestvuju isključivo ustanove kulture, udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (zadužbine, fondacije kao  i druga pravna lica čija je pretežna delatnost kultura) ( u daljem tekstu: Podnosilac  prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa dva projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje podsticanja pozorišne produkcije nacionalnih zajednica i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011.godine do 18.02.2011 godine.
Link

zp8497586rq