Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Konkursi

Invalid, slep, gluv, nem, kolicaMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata otvorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike  će u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji pružiti podršku sledećim grupama projektnih aktivnosti:

1.    Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja

2.    Unapređenje prostorno tehničkih uslova rada organizacija osoba sa invaliditetom

3.    Humanitarni i drugi programi koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:
•    da su registrovana udruženja građana;

•    da im je sedište u Republici Srbiji;

•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta.

Način pisanja predloga projekta

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga:
Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI«.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od 21.01.2013. godine do 10.12.2013. godine.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava zainteresovane organizacije mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs