Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti

Konkursi

book publisherPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti u AP Vojvodini u 2013. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2013. godini izdavačku delatnost u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 27.000.000,00 dinara (po ekonomskim klasifikacijama: 11.600.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima, 1.300.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, 10.600.000,00 dinara – 4651 Ostale tekuće dotacije i transferi i 3.500.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to u sledećim oblastima:

1.    OBJAVLjIVANjE PRVIH IZDANjA KNjIGA OD ZNAČAJA ZA KULTURU I UMETNOST U AP VOJVODINI (na srpskom jeziku, jezicima nacionalnih manjina, prevoda značajnih knjiga sa stranih jezika na srpski i jezike nacionalnih manjina, prevoda značajnih dela sa srpskog jezika ili jezika nacionalnih manjina na svetske jezike, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina, sa jezika nacionalnih manjina na srpski jezik, sa nekog od jezika nacionalnih manjina na neki drugi jezik nacionalnih manjina – iz sledećih oblasti: roman, pripovedačka i putopisna proza, poezija, drama, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika i teorija, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

2.    OBJAVLjIVANjE ČASOPISA KOJI SU OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ KULTURE I UMETNOSTI U AP VOJVODINI – časopisa za kulturu, književnost i umetnost, časopisa za omladinu i časopisa za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na srpskom jeziku i/ili jezicima nacionalnih manjina.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Pravo učešća na konkursu za objavljivanje prvih izdanja knjiga imaju isključivo pravna lica čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koja su registrovana za bavljenje izdavačkom delatnošću, a na konkursu za  objavljivanje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti mogu da učestvuju izdavači i druga pravna lica čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, a koja svojom delatnošću značajno doprinose razvoju i promociji kulture, književnosti i umetnosti u AP Vojvodini (u daljem testu: Podnosilac prijave).

2. Za sufinansiranje objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku Podnosilac prijave može podneti najviše pet (5) prijava, a za sufinansiranje objavljivanje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u AP Vojvodini, Podnosilac prijave može podneti najviše tri (3) prijave. Za sufinansiranje objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na jezicima nacionalnih manjina nije ograničen broj konkursnih prijava.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i Upitnika za sufinansiranje objavljivanje časopisa od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    overena i potpisana izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara Podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine.

5. Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16.
ZA KONKURS ZA  SUFINANSIRANjE izdavačke delatnosti u 2013. godini

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

6. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2012. godine dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

7. Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca prijave koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

8. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioca prijave.

9. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.

10. Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke.

11. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV uzevši u obzir sledeće kriterijume:

1.    da prijava na Konkurs sadržinski odgovara napred navedenim oblastima i da ispunjava sve opšte uslove Konkursa;
2.    književni, umetnički ili naučni kvalitet knjige;
3.    kulturni i javni interes objavljivanja knjige;
4.    da knjiga doprinosi promociji kulture AP Vojvodine i njenom kulturnom nasleđu;
5.    otvorenost prema drugim kulturama i unapređenje međusobnog upoznavanja i razumevanja.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće objavljivanje časopisa uzevši u obzir sledeće:

1.    da je časopis iz oblasti kulture, književnosti i umetnosti;
2.    uticaj časopisa na teritoriji AP Vojvodine;
3.    značaj časopisa za razvoj kulture, književnosti i umetnosti za narod, nacionalnu manjinu i etničku zajednicu;
4.    da časopis po svom sadržaju ispunjava vrednosne i estetske kriterijume;
5.    kontinuitet izlaženja časopisa;
6.    da časopis ispunjava sve uslove Konkursa.

IV POSEBNI USLOVI KONKURSA
Uz konkursnu prijavu, Podnosilac  prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga dužan je da dostavi potpisanu stručnu recenziju dela i dokaz o regulisanim autorskim pravima, a Podnosilac prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa dužan je da dostavi poslednji objavljeni broj časopisa ili adresu internet stranice, ako je časopis u elektronskoj formi, ili rukopis, ukoliko je reč o prvom broju časopisa, kao i kritičke priloge o časopisu koji su objavljeni u sredstvima javnog informisanja.

Link