Medijski program i kultura komunikacije

Konkursi

mediaFOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Medijski program i kultura komunikacije

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

– monitoring implementacije medijskih politika, legislative i praksi i zalaganje za njihovu harmonizaciju sa međunarodnim i evropskim standardima u funkciji obezbeđenja nezavisnosti i održivog razvoja medija i medijskih kuća;

– otvaranje javnih debata o postojećim praksama i politikama i zalaganje (advocacy) za njihovo unapređivanje u funkciji unapređivanja uslova za: ostvarivanje prava na informisanje, objektivno informisanje koje doprinosi slobodi izbora, podstiče kritičko mišljenje, javni dijaloga i zastupa javni interes;

– jačanje integriteta i kredibiliteta medijskih profesija i unapređivanje profesionalnog kvaliteta medija, promocija samoregulacije i praćenje primene etičkih kodeksa medijskih profesija;

– zalaganje za formulisanje modela održivog finansiranja nekomercijalnih medijskih sadržaja naročito informisanja na jezicima manjina ;

– podizanju nivoa medijske pismenosti i kvaliteta građanskog novinarstva i unapređenje kulture javnog govora, poštovanje etike javnih komunikacija i unapređenje modela javnog ponašanja i odgovornosti za javnu reč;

– produkcija i plasman medijskih sadržaja relevantnih za evropeizaciju društvenog prostora Srbije, demokratizaciju i razvoj otvorenog društva: a naročito:
• objektivno informišu o sadržajima i ciljevima evropskih razvojnih politika i njihovoj korisnosti za zemlju i građane;
• doprinose plasiranju specifičnih tema ili novih koncepata na političku i javnu agendu i to: održivi razvoj, inkluzivno obrazovanje, anti-diskriminacija, anti-korupcija, i promena ustava.
• obrazuju, pripremaju i podstiču građane na informisano učestvovanje u procesima donošenja odluka;
• povećavaju vidljivosti, afirmišu unapređivanje uslova za ostvarivanje prava i inkluziju manjinskih socijalnih grupa i njihovu interakciju sa „većinom“.

Pravo podnošenja projekata imaju: mediji i medijske kuće i njihova udruženja, profesionalna udruženja medijskih profesija, univerziteti, fakulteti, državni, pokrajinski i lokalni organi i tela, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) i njihove koalicije.

Koordinator programa
Mihajlo Čolak

E-mail: mcolak@fosserbia.org

Rok za predaju konkursne dokumenatcije: 31. decembar 2013. godine.

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Link