Javni poziv za učešće u sredstvima ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Konkursi

researcherMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za učešće u sredstvima ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2013. godini

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2013. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:
1.    sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;
2.    sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;
3.    sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva;
4.    sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;
5.    sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja;
6.    stipendiranje mladih istraživača;
7.    stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja Stipendiste Ministarstva na projekat Ministarstva;
8.    sufinansiranje učešća studenata poslediplomskih studija i Stipendista na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu;
9.    sufinansiranje studijskih boravaka studenata poslediplomskih studija i Stipendista Ministarstva u inostranstvu;
10.    sufinansiranje troškova obavljanja eksperimentalnog dela doktorata Stipendiste Ministarstva;
11.    sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;
12.    sufinansiranje troškova objavljivanja radova Stipendiste Ministarstva u referentnim međunarodnim časopisima citiranim u WoS-u
13.    nabavka naučne i stručne literature iz inostranstva;
14.    pristup elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka;
15.    edukacije i obuke za efikasno korišćenje preplaćenih izvora;
16.    uključivanje naučnih časopisa koji izlaze u Republici Srbiji u međunarodni sitem dostupnosti i razmene informacija posredstvom dodele DOI brojeva;
17.    izrada, održavanje i publikovanje nacionalnog citatnog indeksa proširenog punim tekstom radova i bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji;
18.    sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji;
19.    sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji;
20.    sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji;
21.    sufinansiranje kolektivnih članarina u međunarodnim naučnim udruženjima/organizacijama.

Rokovi

Rok za podnošenje prijava po tačkama 6), 7), 13)-17) i 19)-21) je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 14.02.2013. godine, a do kraja prve polovine 2013. godine objaviće se drugi javni poziv za programsku aktivnost izdavanja monografija u Republici Srbiji.

Konkurs po ovom pozivu za programsku aktivnost 4) je 60 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 18.03.2013. godine.

Konkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti po tačkama 1)-3), 5) i 8)-12) je otvoren tokom cele godine.

Za programsku aktivnosti po tački 18) Javni poziv se objavljuje u aprilu/maju 2013. godine.

Prijava na ovaj Javni poziv sadrži zahtev podnet na odgovarajućim obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice Republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11 000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Link