Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv drogе

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv drogе u AP Vojvodini

Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja, organa lokalne samouprave i ustanova čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, radi realizacije

Akcionog plana za borbu protiv drogе u AP Vojvodini.
Konkurs se raspisuje u skladu sa Odlukom Pokrajinskog saveta za borbu protiv drogе u AP Vojvodini.

PRIORITET će imati projekti koji podrazumevaju:
–    ravnomernu i što veću pokrivenost teritorije AP Vojvodine (Banat, Bačka, Srem)
–    partnersku saradnju između više udruženja sa obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, kao i Kancelarijama za mlade

PROJEKTNI ZADACI:
1.    Vršnjačka edukacija o zdravim stilovima života (prioritet: saradnja sa obrazovnim i omladinskim ustanovama, zdravstvenim ustanovama i Kancelarijama za mlade)
2.    Podrška radu Savetovališta za mlade (prioritet: saradnja sa obrazovnim i omladinskim ustanovama i Kancelarijama za mlade)
3.    Edukacija zaposlenih u obrazovanju u vezi sa primarnom prevencijom bolesti zavisnosti (prioritet: saradnja sa policijskim upravama i psiholozima koji imaju iskustvo u ovoj oblasti)
4.    Podrška projektima za uspostavljanje sadržaja za kreativno provođenje slobodnog vremena mladih, kao oblik prevencije bolesti zavisnosti
5.    Informisanje javnosti o zdravim stilovima života, o Savetovalištima za mlade u borbi protiv droge u AP Vojvodini, o zaposlenima u obrazovanju i primarnom prevencijom bolesti zavisnosti, o podršci projektima za uspostavljanje sadržaja za kreativno provođenje slobodnog vremena mladih kao obliku prevencije bolesti zavisnosti (putem javnih glasila ili drugih načina komunikacija sa javnošću)
Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu iznosi 800.000,00 dinara

USLOVI KONKURSA:
Predlozi projekata se podnose na formularima koji se mogu preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs.

Udruženja moraju da prilože i rešenja iz APPR-a.

Konkursna dokumentacija se podnosi preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi (formular i budžet na CD-u), na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili lično u pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9.00–14.00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za realizaciju Akcionog plana za borbu protiv droga u APV“. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 4.500.000,00 dinara. Ciljevi Akcionog plana za borbu protiv droga u APV, obuhvaceni ovim konkursom su sadržani u tačkama 4.8., 4.9., 3.1., 4.3., 7.5. i 6.1.

Iznos honorara članova projektnog tima ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom.

Rok podnošenja prijave je 20 dana od dana objavljivanja Konkursa (do 14. septembra 2012. godine).

Projekat ne može trajati kraće od 90 dana i duže od septembra meseca 2013. godine.

Jedna organizacija ne može da konkuriše sa više projekata.

Dokument Akcionog plana politike za borbu protiv drogе u AP Vojvodini do 2014. godine možete naći na sajtu www.vojvodina.gov.rs i www.omladina.info.

Kriterijumi za dodelu sredstava su formulisani u Pravilniku o dodeli sredstava za realizaciju Akcionog plana za AP Vojvodinu do 2014. godine. Sredstva će biti raspoređena u skladu sa odlukom Pokrajinskog saveta za borbu protiv droge.

Sve dodatne informacije, u vezi sa Konkursom, možete dobiti pozivom na telefon 021/ 487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs.

Link