Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2012. godini

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2012. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Opština Kanjiža.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Kikinda vrši prijem, obradu I bodovanje zahteva po javnom pozivu i dostavlja ih Opštini Kanjiža na odlučivanje.

Isplatu vrši opština Kanjiža nakon prebacivanja dela sredstava predviđenih sporazumom između Opštine i Pokrajinskog sekretarijata.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Za sprovođenje javnog rada Opština Kanjiža isplaćuje poslodavcu – izvođaču javnog rada sredstva za:
– zaradu nezaposlenim licima,
– troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica,
– troškove sprovođenja javnih radova i
– troškove obuke.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1. isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u
visini od:
– 20.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;
– 22.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;
– 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;
– 24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

2. naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica
uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od:
– 1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti;
– 3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja I obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Troškovi sprovođenja javnih radova islaćuju se u visini od 90% ukupnih sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno socijalno osiguranje, a preostalih 10% sredstava nakon završetka javnog rada i ispunjenja ugovornih obaveza.

Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Opština Kanjiža, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom.

III OBLASTI SPROVOĐENjA
Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
– Socijalnih delatnosti:
zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, poslovi ažuriranja baza podataka i drugi poslovi;

– održavanja i obnavljanja javne infrastrukture:
uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica;

– održavanja i zaštite životne sredine i prirode:
sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža I održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi.

IV PODNOŠENjE PRIJAVE
Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
– organi jedinica lokalne samouprave
– javne ustanove i javna preduzeća
– privredna društva
– preduzetnici
– zadruge
– društvene organizacije
– udruženja građana.

Uslovi
Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom da:
– zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava ili nezaposlenog u stanju socijalne potrebe;
– je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan);

Dokumentacija za podnošenje prijave:
– prijava za javne radove na propisanom obrascu;
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac prijave nije registrovan u APR;
– interni program obuke poslodavca ili program obrazovne ustanove – ukoliko poslodavac izvođač javnog rada organizuje obuku;

Opština Kanjiža zadržava pravo da traži i druge dokaze, relevantne za odlučivanje o odobravanju sprovođenja javnih radova.

Način podnošenja prijave
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda, Dositejeva 24, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Kikinda.

V DONOŠENjE ODLUKE
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi Opština Kanjiža na predlog Lokalnog saveta za zapošljavanje na osnovu provere i bodovanja podnete prijave za sprovođenje javnog rada od strane NSZ Filijala Kikinda.

Provera podnetih prijava
Nacionalna služba vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru ispunjenosti uslova javnog konkursa i priložene dokumentacije.
Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se daljerazmatrati.

Bodovanje podnetih prijava
Prilikom bodovanja prijave za javne radove uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: oblast sprovođenja, dužina trajanja javnog rada, ukupan planirani broj nezaposlenih lica, učešće lokalne samouprave, organa teritorijalne autonomije ili drugih izvora u finansiranju javnih radova, ocena ostvarene saradnje sa izvođačem javnog rada po prethodnim konkursima i procena važnosti podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada za područje Opštine Kanjiža.

Opština Kanjiža zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetoj prijavi izvrši korekciju dužine trajanja i/ili broja lica, u skladu sa raspoloživim iznosom sredstava koji je opredeljen za filijalu.

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi Opština Kanjiža na predlog Lokalnog saveta za zapošljavanje.

VI ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Opština Kanjiža i poslodavac – izvođač javnog rada zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– ugovori o radu sa nezaposlenim licima na određeno vreme
– sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza
– potvrda banke o otvorenom namenskom računu
– karton deponovanih potpisa i
– termin plan – ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu.

Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 60 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza

1. ZA PREDUZETNIKA:
– dve istovetne blanko lične menice sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjem.

2. ZA PRAVNO LICE:
– dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima.
U slučaju da je poslodavac – izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju javnog rada.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).

VII OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da:
– do 5.-og u mesecu dostavlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda zahtev za prenos sredstava, sa izveštajem o prisutnosti na radu I obračunima troškova
– zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da, u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim nezaposlenim licem za prostalo vreme trajanja ugovora;
– organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
– mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući račun lica;
– mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada;
– Opštini Kanjiža dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju javnog rada;
– Opštini Kanjiža dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove zarade, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;
– dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama lica na sprovođenju javnog rada nakon završene obuke;
– Opštini Kanjiža omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
– obavesti Opštinu Kanjiža o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.

U slučaju da poslodavac – izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

VIII OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda ili na telefon 0230 411-737, 411-726.

Rok za podnošenje prijave za javne radove je 20 dana od dana objavljivanja u listu „Uj Kanizsai Ujsag“.

Link