Konkurs za podnošenje prijava kandidata za Organizatora konferencija i drugih sličnih skupova

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE

Konkurs za podnošenje prijava kandidata sa teritorije Republike Srbije za Organizatora konferencija i drugih sličnih skupova kao pomoć Ministarstvu prosvete i nauke Republike Srbije u organizaciji događaja i putovanja

Konkurs se raspisuje za kandidata koji će biti pružalac usluga za organizovanje događaja i putovanja povezanih sa aktivnostima tokom razvoja Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji i njenog plana implementacije. Pružalac usluge organizovaće događaje (seminare, konferencije i sl.) i podneće Ministarstvu prosvete i nauke fakturu sa finalnim troškovima za sve pružene usluge uključujući i svoju proviziju nakon završetka događaja. Organizator konferencija i drugih skupova će pružati usluge na različitim lokacijama u Srbiji.

• obavljanje procesa selekcije i predlaganje pogodnih mesta za održavanje događaja u gradovima koje odabere Ministarstvo prosvete i nauke, konačan izbor mesta održavanja biće napravljen u dogovoru sa Ministarstvom prosvete i nauke,
• iznajmljivanje sale u dogovoru sa Ministarstvom prosvete i nauke za određeni događaj (seminar, konferencija i sl.),
• dostavljanje preliminarnog budžeta za svaki događaj posebno, u zavisnosti od usluga koje zahteva Ministarstvo prosvete i nauke,
• obezbeđivanje relevantne tehničke opreme (laptop, projektor, flipčart, papiri, olovke, usluge prevodioca i sl.) u zavisnosti od vrste samog događaja,
• obezbeđivanje dovoljno štampanog materijala za učesnike događaja, sadržaj materijala će dostaviti Ministarstvo prosvete i nauke u dogovorenom vremenu u zavisnosti od prirode i veličine događaja,
• organizacija posluženja na pauzama za kafu,
• vođenje evidencije prisutnih učesnika,
• obezbeđivanje prevoza, uključujući karte, smeštaja i hrane za eksperte koji prisustvuju javnim raspravama ili drugim događajima koji se održavaju van Beograda, ili u Beogradu ako eksperti žive van Beograda, kao i povraćaj putnih troškova (koji moraju biti deo Finansijske ponude pružaoca usluge) ako je to potrebno.

Pravo učešća
Postupak javne nabavke je otvoren za bilo koje pravno lice koje želi da da ponudu za obavljanje zadatka i koje je osnovano u Srbiji i u slučaju da poseduje:
• ekonomski i finansijski kapacitet – ponuđač mora biti u mogućnosti da dokaže stabilnu finansijsku poziciju i kao dokaz mora se obezbediti izjava o ukupnom prometu za prethodne tri godine, i
• tehnički i profesionalni kapacitet – ponuđač mora da poseduje sledeći tehnički kapacitet da bi izvršio ugovor:
– najmanje 3 godine iskustva u oblasti organizovanja konferencija,
– pogodan kancelarijski prostor za izvršenje ugovora,
– članstvo u nacionalnoj i bar dve međunarodno priznate profesionalne asocijacije.

Sledeći dokazi o ispunjavanju ovih uslova moraju biti obezbeđeni:
– detaljna lista glavnih usluga pruženih u poslednje 3 godine uključujući i ime organizacije/kompanije za koju događaj organozovan, vreme, mesto i vrednost događaja,
– detaljan opis prostorija u kojima će tim profesionalnog organizatora konferencija i drugih događaja raditi, kancelarijska oprema, računarska oprema i telekomunikaciona oprema, i
– lista članstva u nacionalnoj i međunarodno priznatoj profesionalnoj asocijaciji.

PONUDA
Ponuda treba da se podnese koristeći sledeće obrasce:

Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4-7

Na osnovu ovog konkursa izvršiće se izbor Organizatora konferencija i drugih skupova u okviru projekta “Program modernizacije škola“ koji finansira Evropska investiciona banka.

Rok za dostavu dokumenata: 5 dana od datuma objavljivanja konkursa (14. novembar 2011. godine)

Link