Konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva

Konkursi

 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE,

Konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije u lovnoj 2011/2012. godini

I.
Raspisuje se konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije u lovnoj 2011/2012. godini (u daljem tekstu: Konkurs), u iznosu od 60.000.000 dinara, za sledeće programe, odnosno projekte:

1) program izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekata za obradu i rasecanje mesa divljači na strateški i funkcionalno značajnim lokacijama;

2) program zaštite i unapređenja gajenih lovostajem zaštićenih vrsta krupne divljači sa aspekta prihrane i sprovođenja preventivne zdravstvene zaštite (primena mineralizovanih briketa soli, startera, grovera, vitaminsko-mineralnih dodataka hrani, koncentrata sa odgovarajućim procentom proteina za određenu vrstu divljači, medikamenata za dehelmintizaciju i drugih sredstava radi unapređenja prihrane i zdravstvene zaštite divljači);

3) program revitalizacije stanja u lovištima koja su u toku lovne 2010/ 2011. i 2011/2012. godine pretrpela štete od elementarnih nepogoda (poplave, požari, suša, zemljotresi i slično);

4) ostali projekti i programi od značaja za razvoj lovstva Republike Srbije.

II.
Zahtev za dodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) za radove pod brojevima 1), 2) i 3) iz tačke I. Konkursa mogu podneti pravna lica sa područja Republike Srbije, izuzev pravnih lica sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine, koja dostave dokaz o izvršenim uplatama naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači u lovnoj 2011/2012. godini (u daljem tekstu: Korisnik sredstava).

Zahtev za radove pod brojem 4) mogu podneti pravna lica sa područja Republike Srbije koja se bave unapređivanjem lovstva (u daljem tekstu: Korisnik sredstava).

III.
Zahtev se podnosi u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1.

Rok za dostavljanje Zahteva po ovom Konkursu je 22. novembar 2011. godine.

IV.
Uz Zahtev, Korisnik sredstava je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

1) Za radove pod brojem 1) iz tačke I. Konkursa:
− program izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekata za obradu i rasecanje mesa divljači, sa projektnom dokumentacijom koja sadrži tehničko-tehnološki projekat sa kalkulacijom troškova sa PDV- om za svaki objekat iz programa;
− dokaz o pokrenutom postupku kod nadležnog organa, za dobijanje dozvole za izgradnju/adaptaciju objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekata za obradu i rasecanje mesa divljači na utvrđenoj lokaciji;
− dokaz o pokrenutom postupku kod ministarstva nadležnog za veterinarstvo za dobijanje saglasnosti na uslove koje, po podnetom programu, mora da ispunjava objekat za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekat za obradu i rasecanje mesa divljači;
− dokaz o obezbeđenom sopstvenom učešću u visini minimum 30% od kalkulacije troškova sa PDV – om iz programa;

2) Za radove pod brojem 2) iz tačke I. Konkursa, za koje se izdvajaju sredstva u visini do 125.000,00 dinara, po programu (na osnovu odnosa brojnih stanja gajenih lovostajem zaštićenih vrsta krupne divljači i predviđenih normativa ishrane iz planskog dokumenta za te vrste divljači, kao i odnosa brojnih stanja gajenih lovostajem zaštićenih vrsta krupne divljači i neophodnih medikamenata za sprovođenje preventivne zdravstvene zaštite):
− program sa jasno navedenim ciljevima i merama zaštite i unapređenja gajenih lovostajem zaštićenih vrsta krupne divljači sa aspekta prihrane i sprovođenja preventivne zdravstvene zaštite,
− izvode iz Lovne osnove za lovnu 2010/2011. godinu (obrasci E1-E7) i iz Godišnjeg plana gazdovanja za lovnu 2011/2012. godinu, iz kojih se mogu utvrditi optimalni fondovi utvrđeni bonitiranjem, matični fondovi utvrđeni brojanjem, brojna stanja na početku i na kraju lovne sezone, normativ ishrane za divljač, planirana i realizovana nabavka i/ili proizvodnja hrane i lekova za divljač, planirani i realizovani utrošak hrane i lekova za divljač, kao i ekonomsko-finansijski plan gazdovanja lovištem.
− specifikacija troškova na izradi programa, sa PDV- om.

3) Za radove pod brojem 3) iz tačke I. Konkursa:
− program sa jasno navedenim ciljevima i merama za revitalizaciju stanja u lovištu u kome je registrovana šteta od elementarnih nepogoda,
− izvode iz Lovne osnove za lovnu 2010/2011. godinu (obrasci E1-E7) i iz Godišnjeg plana gazdovanja za lovnu 2011/2012. godinu, iz kojih se mogu utvrditi optimalni fondovi utvrđeni bonitiranjem, matični fondovi utvrđeni brojanjem, realni prirasti, stanja na početku i na kraju lovne sezone, planirani i realizovani odstreli, gubici, kao i stanja lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata u lovištu (čeke, hranilišta, ograde, uzgajališta, volijere i sl);
− izvod iz Hronike lovišta u kojoj je korisnik lovišta evidentirao elementarnu nepogodu u toku lovne 2010/ 2011. i 2011/2012. godine, koja je nanela štetu datom lovištu,
− dokaz o dejstvu elementarnih nepogoda, na osnovu uvida na terenu i izveštaja dobijenih od nadležnih organa (hidrometeorološki, seizmološki zavod, specijalizovane službe MUP-a za vanredne situacije i dr.);
− akt korisnika lovišta o postupku utvrđivanja štete od elementarnih nepogoda, sa procenom štete po vrstama divljači, lovno-uzgojnim i lovno-tehničkim objektima u lovištu i prikazanom strukturom površina pogođenih elementarnim nepogodama.
− specifikacija troškova na izradi programa, sa PDV- om.

4) Za radove pod rednim brojem 4) iz tačke I. Konkursa:
− projektne ciljeve i zadatke;
− dokaz o kadrovskoj osposobljenosti (broj i stručne kvalifikacije lica angažovanih na izradi projekta ili programa, stručne reference nosioca projekata ili programa i sl) i tehničkoj opremljenosti za rad na projektu, odnosno programu kojim se unapređuje lovstvo,
− planirane aktivnosti na izradi projekta, odnosno programa, sa dinamikom izvršenja,
− definisane nadležnosti angažovanih lica u realizaciji istog,
− svrha i način korišćenja dobijenih rezultata – efekti,
− rok izrade;
− specifikacija troškova na izradi projekta, odnosno programa, sa PDV- om.

5) Pored dokumentacije navedene pod 1), 2), 3) i 4), dostaviti:
− odluku organa upravljanja o prihvatanju programa/projekta sa kojim se konkuriše;
− izjavu odgovornog lica da sa podnetim programom/projektom nije konkurisao kod nekog drugog davaoca sredstava za te namene, i
− kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar, kao i podatke o matičnom broju, PIB-u i tekućem računu.

V.
Zahtevi koji se ne podnesu u predviđenom roku, kao i zahtevi uz koje nije priložena dokumentacija navedena u Konkursu, neće se uzeti u razmatranje.

VI.
Ugovorom koji zaključuje Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume sa Korisnikom sredstava za određene vidove rada, utvrđuje se pravo korišćenja sredstava iz tačke I. ovog Konkursa, a u zavisnosti od priliva sredstava i dinamike izvršenja za pojedinu vrstu rada.

VII.
Ovaj konkurs objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Link