Konkurs za stipendiranje najboljih studenata

Konkursi

FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata završnih godina: osnovnih akademskih studija ili diplomskih akademskih studija-master ili integrisanih akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2010/11. godinu

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU SU:

– da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;

– da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;

– za studente završnih godina da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija, a za studente diplomskih akademskih studija-master da je prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija;

– da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studija;

– da nisu navršili 25 godina života – za studente osnovnih akademskih studija, odnosno da nisu navršili 27 godina života – za studente diplomskih akademskih studija-master i studente integrisanih akademskih studija, zaključno sa datumom zatvaranja konkursa;

– da su u školskoj 2010/11. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili diplomskih akademskih studija-master ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI KOJI UPISUJU ZAVRŠNU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH ILI INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA OBAVEZNI DA DOSTAVE:

– popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na vebsajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs a može se i preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);

–  uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);

–  fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;

– potvrda fakulteta da su u školskoj 2010/11. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;

– original ili overenu fotokopiju dokumenta (dokumenata) izdatih od strane fakulteta kojim (kojima) se potvrđuje:

–  da  su  položili  sve  ispite  iz  prethodnih  godina  studija  sa  navedenom  ukupnom prosečnom ocenom;

– školska  godina  u kojoj su prvi put  upisani  na osnovne  akademske  ili  integrisane akademske studije;

–  koliko semestara traju studije koje pohađaju.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI KOJI UPISUJU ZAVRŠNU GODINU DIPLOMSKIH AKADEMSKIH STUDIJA – MASTER OBAVEZNI DA DOSTAVE:

– popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na vebsajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs a može se i preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);

–  uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);

–  fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;

– potvrda fakulteta da su u školskoj 2010/11. godini upisani u završnu godinu diplomskih akademskih studija – master fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;

– overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;

– za studente koji upisuju završnu godinu diplomskih akademskih studija-master koje traju dve godine original ili overenu fotokopiju dokumenta izdatog od strane fakulteta kojom se potvrđuje da su položili sve ispite sa prve godine diplomskih akademskih studija-master, koji su predviđeni za polaganje u toku prve godine studija.

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici  Srbiji  najmanje pet  godina  po  završetku  studija,  u skladu sa  tačkom  4. Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente.

U zavisnosti od visine sredstava u budžetu Republike Srbije, Fond će utvrditi broj i visinu stipendija koje će se isplatiti za nastavne mesece za školsku 2010/11. godinu.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se isključivo preporučenom poštom ili neposredno predaje na pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočno krilo, na sledeću adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
FOND ZA MLADE TALENTE
BULEVAR MIHAILA PUPINA 2
11070 NOVI BEOGRAD

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente- Konkurs za stipendiranje završnih godina studija u Republici Srbiji za šk. 2010/11. godinu“.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 1. novembra 2010. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: fond@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na vebsajtu www.mos.gov.rs i portalu www.zamislizivot.org