Dodela sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2011. godinu

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeliće u 2011. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu 367.000.000,00 dinara za realizaciju sledećih poslova:

1.    Pošumljavanje
a)    Podizanje novih šuma na zemljištu u državnoj svojini u iznosu 66.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje šumskog zemljišta u državnoj svojini, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje, na ukupnoj površini 600,00 hektara sa jediničnom cenom 110.000,00 dinara po hektaru (sa merama nege do pet godina).
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova nakon jednog vegetacionog perioda.

b) Podizanje novih šuma u privatnoj svojini (podizanje šuma sadnjom na zemljištu u vlasništvu fizičkih lica)

 • tvrdi  i plemeniti lišćari u iznosu 3.000.000,00 dinara,
 • meki lišćari u iznosu 5.100.000,00 dinara,
 • bagrem u iznosu 3.600.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje – podizanje novih šuma u privatnoj svojini na površini 150,00 hektara sa sledećim jediničnim cenama i površinama:

 • za tvrde i plemenite lišćare 100.000,00 dinara po hektaru, na površini 30,00 hektara,
 • za meke lišćare 85.000,00 dinara po hektaru, na površini 60,00 hektara,
 • za bagrem 60.000,00 dinara po hektaru, na površini 60,00 hektara, (sve sa merama nege do pet godina).

Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate navedene jedinične cene umanjene za 40.000,00 dinara proizvođaču sadnica i to 50% nakon potpisivanja ugovora, 50% nakon izvršenog pošumljavanja koje će izvršiti vlasnik zemljišta o svom trošku, a preostalih 40.000,00 dinara vlasniku zemljišta tokom pet godina sprovođenja mera nege.

2.    Melioracija degradiranih šuma i šikara u iznosu 44.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje površina dobijenih čistim sečama izvršenim radi melioracije na površini 400,00 hektara sa jediničnom cenom 110.000,00 dinara po hektaru (sa merama nege do pet godina).
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova nakon jednog vegetacionog perioda.

3.    Konverzija izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik u iznosu 23.750.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za prevođenje izdanačkih u visoke šume putem mera nege – selektivnom proredom na površini 950,00 hektara sa jediničnom cenom 25.000,00 dinara po hektaru.

4.    Nega i održavanje šumskih zasada (mlade prirodne sastojine i veštački podignuti zasadi)

 • Čišćenje u šumskim zasadima starosti 6-20 godina u iznosu 6.000.000,00 dinara,
 • Nega prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika u iznosu 12.000.000,00 dinara,
 • Prve prorede u šumskim zasadima u iznosu 600.000,00 dinara.
 • Sredstva se dodeljuju za sprovođenje mera nege na površini 1.120,00 hektara sa sledećim jediničnim cenama i površinama:
 • za čišćenje u šumskim zasadima starosti 6-20 godina 20.000,00 dinara po hektaru, na površini 300,00 hektara,
 • za negu prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika 15.000,00 dinara po hektaru, na površini 800,00 hektara,
 • za prve prorede u šumskim zasadima 30.000,00 po hektaru, na površini 20,00 hektara.

5.    Proizvodnja šumskog semena
a) Sakupljanje semena lužnjaka i ostalih hrastova

 • selekcionisano seme u iznosu 6.105.000,00 dinara,
 • seme poznatog porekla u iznosu 5.000,00 dinara.

b) Sakupljanje semena šumskih voćkarica u iznosu 6.000,00 dinara.

c) Sakupljanje semena ostalih lišćara u iznosu 125.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje sakupljanja šumskog semena u količini 113.715 kilograma sa sledećim jediničnim cenama i količinama:
    za selekcionisano seme hrasta 55,00 dinara po kilogramu, za ukupnu količinu 111.000 kilograma,
    za seme hrasta poznatog porekla 25,00 dinara po kilogramu, za ukupnu količinu 200 kilograma,
    za seme šumskih voćkarica 400,00 dinara po kilogramu, za ukupnu količinu 15 kilograma,
    za seme ostalih lišćara 50,00 dinara po kilogramu, za ukupnu količinu 2.500 kilograma.

6.    Proizvodnja šumskog sadnog materijala
a) Sadnice  tvrdih lišćara u iznosu 4.557.000,00 dinara.

b)    Sadnice plemenitih lišćara i voćkarica u iznosu 2.250.000,00 dinara.

c) Testirane sadnice mekih lišćara u iznosu 10.000.000,00 dinara.

d) Sadnice četinara u iznosu 265.000.00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje rasadničke proizvodnje u količini 1.496.000 komada sa sledećim jediničnim cenama i količinama:

 • za selekcionisane sadnice tvrdih lišćara 17,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 81.000 komada,
 • za sadnice tvrdih lišćara poznatog porekla 15,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 212.000 komada,
 • za sadnice plemenitih lišćara i voćkarica 15,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 150.000 komada
 • za testirane sadnice mekih lišćara 10,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 1.000.000 komada
 • za sadnice četinara 5,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 53.000 komada,

Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 50% nakon zasnivanja proizvodnje po izvršenom prvom pregledu, a 50% nakon završenog vegetacionog perioda, odnosno po izvršenom drugom pregledu.

7.    Zaštita šuma i šumskih zasada u iznosu 35.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje mera zaštite šuma po ukazanim potrebama.

8.    Zaštita šuma od požara
a) Izgradnja protivpožarnih pruga u iznosu 3.000.000,00 dinara.
b) Održavanje protivpožarnih pruga u iznosu 2.400.000,00 dinara.
c) Izgradnja protivpožarnih osmatračnica u iznosu 1.000.000,00 dinara.
d) Izgradnja i održavanje vodozahvata u funkciji zaštite šuma od požara u iznosu 1.000.000,00 dinara.
e)    Nabavka opreme u funckiji zaštite šuma od požara u iznosu 8.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje izgradnje i održavanja protivpožarnih pruga, izgradnje protivpožarnih osmatračnica, izgradnje i održavanja vodozahvata i nabavku opreme u funkciji zaštite šuma od požara sa sledećim jediničnim cenama i količinama:

 • za izgradnju protivpožarnih pruga 150.000,00 dinara po kilometru, za ukupnu dužinu 20 kilometara,
 • za održavanje protivpožarnih pruga 10.000,00 dinara po kilometru, za ukupnu dužinu 240 kilometara,
 • za izgradnju protivpožarnih osmatračnica 250.000,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 4 komada,
 • za izgradnju i održavanje vodozahvata 200.000,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 5 komada,
 • za nabavku opreme 8.000.000,00 dinara ukupno.

9.    Izgradnja šumskih puteva u iznosu 66.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje tvrdih kamionskih šumskih puteva (I i II druga faza) u dužini 22 kilometara, sa jediničnom cenom 3.000.000,00 dinara po kilometru.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova.

10.    Naučno-istraživački rad
a)    Primena herbicida u obnavljanju prirodnih sastojina hrasta kitnjaka na području Nacionalnog parka Fruška gora u iznosu do 800.000,00 dinara.
b) Očuvanje genetičkih resursa i unapređenje gajenja divljih voćnih vrsta u AP Vojvodini u iznosu do 2.000.000,00 dinara.
c)    Ispitivanje adaptivnosti različitih evropskih provenijencija bukve u međunarodnom provenijeničnom testu na Fruškoj gori  u iznosu do 400.000,00 dinara.
d) Ispitivanje uticaja nivoa podzemnih voda na pojavu sušenja šuma  u iznosu do 800.000,00 dinara.
e) Izrada novih zapreminskih tablica za pojedine vrste drveća u Vojvodini  u iznosu do 2.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje projekata naučnoistraživačkog rada u šumarstvu u AP Vojvodini u pet projekata navedenih u programu.

11.    Saniranje posledica više sile u iznosu 55.237.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za saniranja posledica dejstva više sile.

12.    Izrada Programa razvoja šumarstva na teritoriji AP Vojvodine u iznosu do 2.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za izradu Programa razvoja šumarstva na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa članom 19. Zakona o šumama.

Eventualni troškovi PDV po svim tačkama ovog konkursa uračunati su u jedinične i ukupne cene poslova.

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • Za sredstva iz tačaka 1.a) i 9. – pravna lica sa teritorije AP Vojvodine iz člana 70. Zakona o šumama.
 • Za sredstva iz tačke 1.b) – registrovani proizvođači šumskih sadnica (pravna lica i preduzetnici) u ime fizičkih lica – vlasnika zemljišta na teritoriji AP Vojvodine.
 • Za sredstva iz tačaka 2,3,4,7,8. i 11. – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama i pravna lica sopstvenici šuma, sa teritorije AP Vojvodine.
 • Za sredstva iz tačaka 5. i 6. – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama i druga pravna lica koja imaju registrovane šumske rasadnike, sa teritorije AP Vojvodine.
 • Za sredstva iz tačke 10. – naučne i obrazovne ustanove.
 • Za sredstva iz tačke 12. – pravna lica koja zadovoljavaju odredbe Zakona o šumama.

Učesnici konkursa podnose prijavu na konkurs sa pratećim obrascima. koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, I sprat, soba 43) ili sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Potrebna dokumentacija:
–    prijava na konkurs
–    fotokopija kartona deponovanih potpisa,
–    fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre,
–    PIB-obrazac,
–    potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza i ostalih javnih prihoda (ne starija od 30 dana).

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je za svaku pojedinačnu tačku dostaviti i sledeće:

 

 • Za sredstva iz tačke 1.a)

 

– za pošumljavanje šumskog zemljišta obuhvaćenog osnovama gazdovanja šumama: spisak površina predviđenih za pošumljavanje sa specifikacijom troškova (obrazac 1.a-1), a ako pošumljavanje nije planirano osnovom i projekat izvođenja radova (obrazac 1.a-2);

– za pošumljavanje zemljišta koje nije obuhvaćeno osnovama gazdovanja šumama (obradivo poljoprivredno zemljište i ostalo zemljište na kojem je dozvoljeno pošumljavanje): spisak površina predviđenih za pošumljavanje sa specifikacijom troškova (obrazac 1.a-3), projekat izvođenja radova posebno za svaku parcelu ili grupu susednih parcela (obrazac 1.a-4), kopiju posedovnog lista, a ako se pošumljavanje vrši na obradivom poljoprivrednom zemljištu I do V klase i kopiju saglasnosti ili zahteva podnetog organu za davanje saglasnosti za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta.

 •  Za sredstva iz tačke 1.b) – ugovor sa fizičkim licem – vlasnikom zemljišta o isporuci sadnica, kopiju lične karte lica sa kojim je potpisan ugovor, potvrdu nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza i ostalih javnih prihoda za lice sa kojim je potpisan ugovor (ne stariju od 30 dana), spisak površina sa specifikacijom troškova (obrazac 1.b-1), projekat izvođenja radova posebno za svaku parcelu ili grupu susednih parcela (obrazac 1.b-2), dokaz o vlasništvu nad zemljištem (ne stariji od 30 dana), a ako se radi o obradivom poljoprivrednom zemljištu I do V klase i kopiju saglasnosti ili zahteva podnetog od strane fizičkog lica organu za davanje saglasnosti za promenu namene.
 • Za sredstva iz tačaka 2, 3. i 4. – spisak površina (sa troškovima) predviđenih za melioraciju (obrazac 2.-1), konverziju (obrazac 3.-1), odnosno negu i održavanje šumskih zasada (obrazac 4.-1), a ako radovi nisu planirani osnovom i projekat izvođenja radova (obrazac 2.-2 za melioraciju, obrazac 3.-2 za konverziju, obrazac 4.-2 za negu i održavanje šumskih zasada) i kopiju zapisnika šumarskog inspektora o potrebi izvođenja radova.
 •     Za sredstva iz tačke 5. – kopiju rešenja o registraciji šumskog rasadnika izdatog od strane nadležnog organa, specifikaciju količina sakupljenog semena (obrazac 5.) i kopiju uverenja o poreklu šumskog semena izdatog od strane nadležnog organa.
 •     Za sredstva iz tačke 6. – kopiju rešenja o registraciji šumskog rasadnika izdatog od strane nadležnog organa, specifikaciju broja proizvedenih sadnica (obrazac 6.) i kopiju zapisnika o kontroli proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća nakon izvršenog prvog pregleda.
 • Za sredstva iz tačke 7. – spisak površina predviđenih za radove na zaštiti šuma i šumskih zasada sa specifikacijom troškova (obrazac 7.-1), a ako radovi nisu planirani osnovom i projekat izvođenja radova (obrazac 7.-2)  i kopiju zapisnika šumarskog inspektora o potrebi izvršenja radova na zaštiti šuma.
 • Za sredstva iz tačke 8.a,b,c,d) – spisak projekata izgradnje i održavanja objekata sa specifikacijom troškova (obrazac 8.-1), izvode iz projekata izgradnje navedenih objekata (obrasci 8.-2, 8.-3, 8.-4, 8.-5), kartu gazdinske jedinice ili njenog dela u razmeri koja omogućava jasnu vidljivost lokacije objekata (1:10.000) i grafički prilog iz kojeg se jasno vidi izgled objekta (za osmatračnice i vodozahvate). Za podtačku b) mogu se prijaviti radovi izvršeni do 31.avgusta 2011. godine, što se potvrđuje kopijom zapisnika šumarskog inspektora. U slučaju da se objekti iz podtačaka c) i d) grade na površinama van granica gazdinske jedinice ili njenih delova potrebno je priložiti i preglednu kartu jasne vidljivosti celog područja za koje se objekti izgrađuju, sa ucrtanim površinama šuma i lokacijama tih objekata, kao i saglasnost za izgradnju i postavljanje objekata od strane vlasnika zemljišta i nadležnih organa lokalne samouprave.
 • Za sredstva iz tačke 8.e) – spisak opreme i specifikaciju cena (obrazac 8.-6), kao i izjavu pravnog lica o postojećim količinama i stanju navedene protivpožarne opreme koju već poseduje.
 • Za sredstva iz tačke 9. – spisak projekata sa specifikacijom troškova (obrazac 9.-1), izvod iz projekta izgradnje šumskih puteva (obrazac 9.-2), kartu gazdinske jedinice ili njenog dela u razmeri koja omogućava jasnu vidljivost trase puta (1:10.000) i kopiju odluke organa upravljanja o prihvatanju projekta.
 • Za sredstva iz tačke 10. – spisak projekata sa specifikacijom troškova (obrazac 10.) i zaseban predlog projekta za svaku od navedenih tema sa definisanim rokom u kojem će biti realizovan i traženim novčanim sredstvima.
 • Za sredstva iz tačke 11. – spisak svih potrebnih radova sa specifikacijom troškova (obrazac 11.), odluku nadležnog organa o dejstvu više sile i kopiju zapisnika šumarskog inspektora o potrebi saniranja posledica više sile nastale posle 1.januara 2010. godine.
 • Za sredstva iz tačke 12. – predlog izrade projekta Programa razvoja šumarstva na teritoriji AP Vojvodine sa definisanim rokom u kojem će biti realizovan, traženim novčanim sredstvima i posebnim prilogom u obliku izjave koji objašnjava kompetentnost podnosioca prijave za izradu ovog Programa (reference i sl.)

Za poslove kod kojih se radovi izvode u područjima pod zaštitom a nisu planirani osnovama gazdovanja šumama, neophodno je priložiti i uslove (mišljenje) Zavoda za zaštitu prirode Vojvodine.

Za poslove iz tačaka 2,3,4,7,8,9 i 11 neophodno je posedovanje važeće osnove gazdovanja šumama iz koje se podaci unose u predviđene obrasce.

Za poslove iz tačaka 1.a, 1.b) i 2. mogu se koristiti sadnice proizvedene u skladu sa propisima kojima se uređuje šumski reproduktivni materijal, a minimalni broj sadnica po hektaru je za tvrde i plemenite lišćare 1500 komada, za vrbu 1000 komada i za topolu 300 komada. Za radove iz tačke 1.b) proizvođači sadnica mogu koristiti samo sadnice iz vlastite proizvodnje.

Za poslove iz tačaka 8. i 9. podnosioci prijave moraju posedovati projekte urađene u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine (“Sl. glasnik RS“ br. 32/2011).
Podnosioci prijava mogu konkurisati za radove iz svih tačaka započete u 2011. godini, ako do sada nisu za njih dobijali budžetska sredstva po programima iz prethodnih godina.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Podnosioci prijave koji konkurišu za poslove iz više tačaka podnose posebnu prijavu za svaku tačku, a za tačku 1. posebno i za podtačke a) i b). Za poslove iz jedne od tačaka 2-12. koji se odnose na više podtački ili se obavljaju na više lokacija podnosi se jedna prijava uz koju se prilažu pripadajući obrasci sa posebno pripremljenom dodatnom dokumentacijom za svaku pojedinačnu podtačku i lokaciju. Pravno lice ili preduzetnik koji konkuriše za dodelu sadnica fizičkim licima (tačka 1.b) podnosi za svako fizičko lice posebnu prijavu, u kojoj može biti više parcela, uz dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na vlasništvo i promenu namene za svaku parcelu posebno.

Krajnji rokovi za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom  su:
–    zaključno sa 30.09.2011. godine za tačku 6,
–    zaključno sa 14.10.2011. godine za tačke 1,2,3,4,7,8,9,10. i 12.,
–    zaključno sa 11.11.2011. godine za tačke 5. i 11.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivedu i šumarstvo.

Kriterijum za ocenu prijava je kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Odluke o dodeli sredstava za poslove obuhvaćene konkursom biće donete u roku od 30 dana od dana sa kojim se zaključuje podnošenje prijava za pojedine tačke.

Konačnu odluku o dodeli sredstava po svim tačkama donosi pokrajinski sekretar za poljoprivedu, vodoprivredu i šumarstvo.

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava, kao i uslovi i način korišćenja sredstava regulisaće se ugovorom. Za deo sredstava iz tačke 1.b) koja se dodeljuju za sprovođenje mera nege, prava i obaveze regulisaće se posebnim ugovorom između Sekretarijata i fizičkog lica u čije ime se podnosi prijava na konkurs.

Prijave se podnose na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16,  sa naznakom “Konkurs za Budžetski fond za šume 2011“.
Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/ 487-44-07

Link