Konkurs za dodelu sredstava za refundaciju troškova udruženjima u postupku zaštite geografskog porekla

Konkursi

Geografske oznake poreklaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu sredstava za refundaciju troškova udruženjima u postupku zaštite geografskog porekla
Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, Program 1504 podsticaji razvoju privrede, Programska aktivnost 1005 Najbolje iz Vojvodine – 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 –dotacije ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 1.300.000,00 dinara. 01 00 Prihodi iz budžeta.

Podrška projektima koji za cilj imaju postupak zaštite porekla proizvoda, putem refundacije dela troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla.

Pravo učešća na konkursu imaju:

1. Udruženja građana registrovana u Agenciji za privredne registre i nalaze se na teritoriji AP Vojvodine ( u daljem tekstu aplikant );

2. Aplikant može aplicirati samo sa jednim projektom. Finansiraće se elaborati završeni u 2014. godini ili do isteka konkursa.

3. Podržaće se udruženja sa maksimalnim iznosom do 300.000 dinara.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata.

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Ne otvarati – prijava na Konkurs za ZAŠTITU GEOGRAFSKOG POREKLA“ poštom ili preko pisarnice pokrajinskih organa.

Prijave koje se dostave posle navedenog roka i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Dokumentacija za zaključenje ugovora:

Udruženja, prilikom zaključenja ugovora dužni su da Sekretarijatu predaju blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Sekretarijatu.

Konkurs je otvoren do 16. maja 2015. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487- 4668.

Detaljnije