Sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme i nabavku mašina i opreme u oblasti visokog obrazovanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme i nabavku mašina i opreme u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini za 2011. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, sufinansirati tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme i nabavku mašina i opreme u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od
29.609.343,00  dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2011. godinu.

RASPODELA  SREDSTAVA

Sredstva  se raspodeljuju:

1. Za sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme ustanova visokog obrazovanja – 16.709.343,00 dinara;

2.      Za  nabavku mašina  i  opreme  za  ustanove  visokog  obrazovanja  –  12.900.000,00 dinara.

Pravo  učestvovanja  na  Konkursu  imaju ustanove  visokog  obrazovanja u  AP  Vojvodini.

KRITERIJUMI  I USLOVI KONKURSA:

I    Raspodela  sredstava  vrši  se  na osnovu sledećih  kriterijuma:
1.    vrsta, značaj i razlog planiranih radova po osnovu tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme ili nabavke mašina i opreme, kao i njihov značaj za nastavno-naučni proces,
2.    ukupni  troškovi  potrebni  za  realizaciju,
3.    postojanje drugih  izvora za  finansiranje,
4.    kontinuitet u finansiranju programa (projekta), odnosno da se sredstva prvi put traže za realizaciju programa (projekta)

II   Posebni uslovi  i  kriterijumi  za  razmatranje prijava ustanova:
1.    havarije  na  objektima nastale  pod uticajem  elementarnih  nepogoda  ili  starosti,
2.    havarije na grejnim, vodovodnim, kanalizacionim, strujnim i drugim instalacijama i postrojenjima u zgradi ustanove,
3.    hitnost tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme i hitnost u nabavci mašina i opreme,
4.    spremnost ustanove da sufinansira tekuće popravke i održavanje zgrade i opreme, odnosno nabavku mašina i opreme.

III    Podnosilac  prijave,  uz  Upitnik,  treba da  priloži:
1.    kratak opis tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme ili nabavke mašina i opreme;
2.    detaljan finansijski plan, sa preciznom specifikacijom radova, odnosno opreme i predračunom troškova;
3.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova registrovana;
4.    fotokopija  potvrde  o poreskom  identifikacionom  broju.

ODLUČIVANjE  PO  ZAHTEVIMA  I  NAČIN  APLICIRANjA

O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice na predlog Komisije za sprovođenje Konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Sekretarijat  će  o  rezultatima  Konkursa pismeno  obavestiti  podnosioce zahteva.

Za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, kao i nabavku mašina i opreme čija je vrednost iznad iznosa koji je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu oslobođen javnih nabavki, primenjuje se postupak javnih nabavki, odnosno dodela sredstava u skladu sa propisima kojima se regulišu javne nabavke.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu.

Prijave se podnose najkasnije 30 dana pre planiranog roka za početak realizacije tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme ili nabavku mašina i opreme. Izuzetno, rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na karakter, vreme i način realizacije.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnim novinama „Dnevnik“ i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.
Prijave  se  podnose na  priloženom Upitniku.
Prijave  sa   potrebnom  dokumentacijom   se  podnose na  adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Bulevar Mihajla Pupina 16 21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.

Upitnik za sufinansiranje nabavke mašina i opreme

Upitnik za sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i opreme za 2011. godinu