Subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih

Konkurs za dodelu subvencija za novo zapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije AP Vojvodine

Subvencija za novo zapošljavanje odobrava se u jednokratnom iznosu od 100.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

1. USLOVI ZA ODOBRAVANJE SUBVENCIJE POSLODAVCU

Subvencija za novo zapošljavanje može se odobriti poslodavcu koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je sedište poslodavca na teritoriji AP Vojvodine;

2) da je privredni subjekt ekonomski sposoban;

3) da nad poslodavcem u1085 nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;

4) da je poslodavac nad kojim je bio vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celini izvršen plan reorganizacije uspešno poslovao najmanje 12 meseci;

5) da je poslodavac koji je kupio privredni subjekat nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine. Izuzetno, ukoliko je period poslovanja kraći potrebno je obezbediti bankarsku garanciju;

6) da novoosnovani privredni subjekt koji nema period poslovanja od najmanje 12 meseci obezbedi bankarsku garanciju;

7) da poslodavac uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, kao i obaveze po osnovu javnih prihoda;

8) da podnosilac zahteva zapošljava nezaposleno lice prijavljeno na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje;

9) da u saradnji sa NSZ izvrši selekciju kandidatkinja za zapošljavanje.

Konkurs je otvoren do 25.02.2009. godine