Odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Konkursi

GARANCIJSKI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta – garantni potencijal do 200.000.000,00 dinara

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka), namenjenoj kreditiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda onih nosioca registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji u vlasništvu imaju ispod 30 hektara.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove:

 • prebivalište na teritoriji AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 • otvoren namenski tekući  račun u Banci,
 • manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta,
 • manje od 30 hektara poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu.

Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija Fonda izražavaju putem podnošenja Zahteva za odobrenje dugoročnog kredita za kupovinu zemljišta sa prijavom na Konkurs Garancijskog fonda AP Vojvodine za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Zahtev).

Zahtev po ovom Konkursu podnosi se Banci, u svim Filijalama, koje se nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a koje su navedene u tački 7. u ovom Konkursu.

Učesnici Konkursa uz Zahtev podnose i sledeću dokumentaciju:

–    Overen predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta;
–    Dokaz o otvorenom računu kod Banke i prijavi tog računa Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
–    Fotokopiju Potvrde o izvršenoj registraciji porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izdatu od strane Ministarstva finansija RS;
–    Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede RS;
–    Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;
–    Rešenje o poreskom zaduženju u poslednjih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu;
–    Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze do dana podnošenja Zahteva;
–    Fotokopije ličnih karata podnosioca Zahteva i članova domaćinstva (obe strane);
–    Potvrda o prihodima članova domaćinstva;
–    Izjava o povezanim licima (obrazac Banke);
–    Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa;
–    Potvrde drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;
–    Osnov korišćenja zemljišta-Izvod iz zemljišnjih knjiga ili prepis lista nepokretnosti, ugovori o zakupu;
–    Dokaz o uplati troškova sprovođenja Konkursa.

Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos od 50% ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu) odobrenom pod sledećim uslovima:

 • Rok vraćanja kredita: do 7 godina, od dospeća prvog anuiteta;
 • Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću,  do maksimalnog iznosa od 7.000.000,00 dinara, sa valutnom klauzulom i za kupovinu do 10 hektara poljoprivrednog zemljišta;
 • Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca zemljišta na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora/predugovora,
 • Prevremena otplata kredita:  0%;
 • Otplata kredita: u jednakim polugodišnjim anuitetima. Prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.12.2011.godine, a ostali svakog 15.06. i 15.12. u godini. Banka od dana puštanja kredita u korišćenje do dana početka otplate kredita obračunava interkalarnu kamatu i navedenog datuma istu pripisuje kreditu.

Otplata anuiteta (glavnica i kamata) vrši se u dinarskoj protivvrednosti EUR primenom zvaničnog srednjeg kursa NBS na dan plaćanja dospelog anuiteta;

 • Kamatna stopa: NKS 7,95% godišnje, fiksno ( EKS od 8,09%);
 • Naknada Banke: 0,5% od iznosa odobrenog kredita koja se plaća  jednokratno unapred;
 • Bez učešća i depozita.

Kao sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza prema Fondu i Banci služiće:

 • blanko sopstvene menice Korisnika kredita za Banku i Fond, sa klauzulom „bez protesta“;
 • hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom odnosu vrednosti 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), konstituisana u korist Banke na 50% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu) i u korist Fonda na 50% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu)

Dokumentacija neophodna za zasnivanje hipoteke:

 • Izvod iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 8 dana) za nepokretnosti koje se nalaze na području na kojem su na snazi zemljišne knjige Suda, ili Prepis lista nepokretnosti nadležne službe za katastar nepokretnosti (ne stariji od 8 dana) za područje na kojem je ustrojen katastar nepokretnosti u formi potpunog upisa shodno važećem propisu;
 • Obavezna procena tržišne vrednosti nekretnine ovlašćenog sudskog veštaka upisanog u Registar stalnih sudskih veštaka za oblast poljoprivrede ili građevinarstva na osnovu Rešenja Ministarstva pravde ili Procena vrednosti poljoprivrednog zemljišta od strane Poreske Uprave.

Provizija Fonda: 0,5% na garantovani iznos kredita, a najmanje 5.000,00 dinara, jednokratno unapred, a počev od drugog anuiteta 0,25% obračunata na iznos ostatka garantovanog duga i plativa po dospeću anuiteta kredita u roku od 5 dana od dana izdavanja fakture Fonda.

Na ime pokrića troškova sprovođenja konkursa, učesnik konkursa uplaćuje iznos od 4.000,00 dinara na tekući račun Fonda broj: 335-17051-24.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala, a najkasnije do 31. oktobra 2011. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda: (021) 489-37-00 i na navedene telefone filijala Banke i telefone u sedištu Banke: (021) 488-4634 i 488-4457.

Obrazac Zahteva može se preuzeti u Banci  na navedenim adresama, ili sa sajta Fonda i Banke.

Tekst Konkursa je objavljen i na sajtu Fonda, www.garfondapv.org.rs i sajtu Banke, www.rbv.rs.

Link