Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2011. godini

Odlukom o  budžetu opštine Kanjiža za 2011. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 9/2010) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta od interesa za opštinu Kanjiža u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 dinara.
Podnosioci zahteva konkurišu sa najviše dva projekta.
Aktivnosti obuhvaćene programom/projektom realizuju se do kraja kalendarske godine.

1. PODNOSIOCI ZAHTEVA

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti sporta („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 1/2011), podnosioci programa/projekata za koje se traže sredstva iz budžeta opštine Kanjiža su sportske organizacije – klubovi.

Podnosioci zahteva treba da ispunjavaju sledeće OPŠTE USLOVE:
•    da imaju sedište na teritoriji opštine Kanjiža
•    da je član Sportskog saveza opštine Kanjiža
•    da klub ima osiguran prostor za treninge i održavanje takmičenja (uz zahtev se prilaže fotokopija ugovora o zakupu, korišćenju i sl. ili fotokopija lista nepokretnosti)
•    da je klub uključen u redovni sistem takmičenja granskog saveza (kao dokaz se prilaže završni bilten lige za ekipne sportove odnosno završni bilteni pojedinačnih takmičenja koja ulaze u sistem finansiranja)
•    da predsednik i organi kluba imaju važeće mandate (prilaže se izvod iz zapisnika sa sednice na kojoj je izabran predsednik i organi kluba)

Podnosioci zahteva treba da ispune i sledeće POSEBNE USLOVE:

•    sportski stručnjaci koji neposredno realizuju aktivnosti u okviru programa/projekata moraju imati najmanje srednje obrazovanje u oblasti sporta i odgovarajuću licencu izdatu od strane strukovnog saveza.
•    da imaju urednu evidenciju o članstvu – koju dokazuju listom članova kluba koju su potpisali članovi kluba, a za maloletne članove kluba listu potpisuje jedan od roditelja

2. PROGRAMI/PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU

Iz budžeta opštine Kanjiža finansiraju/sufinansiraju se:
1. programi/projekti sportskih klubova
2. organizacija sportskih manifestacija
3. programi/projekti iz oblasti školskog sporta
4. sportsko-rekreativne aktivnosti osoba s posebnim potrebama
5. rekreativni projekti/programi

Način raspolaganja sredstvima iz budžeta grada i druge obaveze ugovornih strana definišu se ugovorom koji zaključuje korisnik budžetskih sredstava sa predsednikom opštine Kanjiža.

3.  NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sportskom savezu opštine Kanjiža  na obrascima (OS-1) koji su objavljeni na zvaničnom sajtu opštine Kanjiža i Sportskog saveza opštine Kanjiža.

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Sportski savez opštine Kanjiža, Narodni park br. 4., 24420 Kanjiža, ili neposredno u prostorijama Sportskog saveza na navedenoj adresi.

4. KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE PROGRAMA/PROJEKATA

Kriterijumi za ocenjivanje i bodovanje programa/projekata su:
1.    ostvareni rezultati u prethodnoj godini – 0-20 bodova
2.    tradicija sporta u opštini – 0-20 bodova
3.    masovnost – broj aktivnih/registrovanih članova – 0-20 bodova
4.    značaj za opštinu – 0-20 bodova
5.    materijalna i kadrovska opremljenost – 0-20 bodova
Maksimalan broj bodova je 100.

5. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA I ODLUČIVANJE PO ZAHTEVIMA

Konkurs je otvoren do 31. marta 2011. godine i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Obradu podnetih zahteva vrši Sportski savez opštine Kanjiža, nakon čega Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje programa u oblasti sporta vrši izbor programa/projekata koji se predlažu za finansiranje/sufinansiranje i dostavlja predsedniku opštine predlog akta o izboru programa/projekata i  raspodeli sredstava u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva. Akt o izboru programa/projekata je konačan i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Nakon konačnosti akta o izboru programa/projekata sklapa se ugovor sa podnosiocima zahteva. Ukoliko se podnosilac ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od obaveštenja da mu je zahtev odobren, smatraće se da je odustao od zahteva.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sportskom savezu opštine Kanjiža na telefon 024/874-733.

Link