Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje

Konkursi

well2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti :

Navodnjavanje  poljoprivrednih kultura  investiranjem u sisteme za navodnjavanje u ukupnom iznosu do 175.000.000,00 dinara.

Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 50% vrednosti realizovane investicije. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za:

1)    Izgradnju eksploatacionih bunara za povrtarsku proizvodnju na otvorenom prostoru, u plasteniku i stakleniku, kao i za plantažno gajenje voća:

 • bunar sa konstrukcijom profil 90mm  filtera  profil 135mm dužine 9m – maksimalan iznos podrške do 25.000 dinara.
 • bunar sa konstrukcijom profil 90 mm filtera profil 135mm dužine 12 m – maksimalan iznos  podrške do 30.000 dinara.
 • bunar sa konstrukcijom  profil 110mm filtera profil 160 mm  dužine 12 m – maksimalan iznos  podrške do 40.000 dinara.
 • bunar sa konstrukcijom profil 160mm filtera profil 160 dužine 15 m – maksimalan iznospodrške do 80.000 dinara.
 • bunar sa konstrukciojom profil 225mm filtera profil 225 dužine 12m – maksimalni iznos podrške do 110.000 dinara
 • bunar sa konstrukcijom prof 225mm filtera  profil 225 dužine 15m – maksimalni iznos  podrške do 120.000 dinara
 • bunar sa konstrukcijom profil 311-445 mm, dužine 50m – maksimalni iznos podrške 550.000,00 dinara.
 • bunar sa konstrucijom profil 311-445 mm, dužina 100m – maksimalni iznos podrške do 800.000,00 dinara.
 • bunar sa konstrukcijom profil 620 mm, dužine 100m – maksimalni iznos podrške do  1.000.000,00 dinara.
 • bunar sa konstrukcijom profil 311mm, dužine 150m – maksimalan iznos podrške do 2.100.000,00 dinara
 • bunar sa konstrukciojm profil 444mm, dužine 150m – maks. iznos podrške do 2.250.000,00 dinara,
 • bunar sa konstrukcijom profil 820mm, dužine 150m – maksimalan iznos podrške do3.000.000,00 dinara,
 • bunar konstrucije profil 150-311mm, dužine 200m – maksimalni iznos podrške do2.500.000,00 dinara,
 • bunar konstrukcije profil 444mm, dužine 200m – maksimalni iznos podrške do 2.700,000,00 dinara,
 • bunar konstrukcije prečnik bušenja 820mm , dužina 200m – maksimalni iznos podrške do 3.500.000,00 dinara,

2)    nabavku opreme za bunare, pumpe, agregati, cevne linije za orošavanje ili sistem „kap po kap“ za povrtarsku proizvodnju, uključujući i proizvodnju jagodičastog voća u plastenicima i staklenicima,
Podsticaji iznose najviše do 200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu.
3)    nabavku pumpe, agregati, cevne linije sa rasprskivačima ili sistem „kap po kap“ za povrtarsku proizvodnju na otvorenom prostoru,
Podsticaji za 1 hektar površine iznose najviše do 200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 10 hektara.
4)    nabavku agregata, pumpi i sistema „kap po kap“ plantaže voća uključujući i jagodičasto voće na otvorenom prostoru,
Podsticaji za 1hektar površine iznose najviše do 200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 10 hektara.
5)    nabavku mašina za zalivanje u tipu „Tifona“ sa ili bez kišnih krila, za ratarsku i povrtarsku proizvodnju, pod uslovom da se navodnjava minimalno 10ha površine.
Po jednom zahtevu korisnik može da ostvari pravo na podsticaje za najviše 5 mašina u tipu „Tifona“sa ili bez kišnih krila.
Maksimalni iznos podsticaji po jednoj mašini iznosi do 500.000,00 dinara.
6)    nabavku linija za zalivanje – mašine u tipu „Rendžer“, „Centar pivot“ i “Linear“, za ratarsku i povrtarsku proizvodnju, pod uslovom da se zaliva najmanje 50 ha površine.
Podsticaji iznose najviše do 3.000.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu.
7)    Finansiranje troškova izrade Glavnog Projekta navodnjavanja i troškove naknade za geološko istraživanje ali ne više od 250.000,00 dinara.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticajna sredstva za investice i opremu po jednom zahtevu i to za tačke 1, 2 i 7; 1, 3 i 7; 1, 4 i 7.

Prilikom razmatranja podnetih zahteva za ostvarivanje podsticaja, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 1. januara 2013. godine

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju fizička lica – registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i zemljoradničke zadruge  sa teritorije AP Vojvodine koja pristupaju izgradnji sistema za navodnjavanje i nabavci opreme za navodnjavanje u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu, staklenicima i plastenicima.

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs (odnosi se na sve podnosioce) :
1.    Prijava na konkurs;
2.    Original ili overena fotokopija računa sa specifikacijom opreme i overena fotokopija otpremnice kao i original ili fotokopija fiskalnog isečka o izvršenom plaćanju predmeta kupovine, ne stariji od 1.januara 2013. godine.
3.    Fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima.
4.    Fotokopija carinske deklaracije ako je predmet kupovine nabavljen uvozom.
5.    Originalni izvod lista nepokretnosti sa svim prilozima, iz koga se utvrđuje vlasništvo na poljoprivrednom zemljištu koji su predmet primene zalivnog sistema, ako podnosilac zahteva koristi državno poljoprivredno zemljište u zakup dužem od 3 godine, dostavlja se overena fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede RS.
6.    Potvrdu poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio poreske i druge javne dažbine za 2012. godinu.
7.    Idejni Projekat sa ugovorom za izradu Glavnog projekta kao i informacija o lokaciji
8.    Za eksploatacione bunare overen Ugovor sa preduzećem registrovanim kod Agencije za privredne registre, Beograd, koje ispunjava uslove iz čl. 22 Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Sl. glasnik RS“ br. 88/11) čiji je predmet dobijanje Rešenja o odobrenju detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Rešenja o utvrđivanju rezervi podzemnih voda kod nadležnog Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad.

Potrebna dodatna dokumentacija za fizička lica (pored dokumentacije koja se odnosi na sve podnosioce):
1.    Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda ca podacima o površinama i proizvodnjom);
2.    Fotokopija lične karte podnosioca zahteva.

Potrebna dodatna dokumentacija za privredna društva i zemljoradničke zadruge (pored dokumentacije koja se odnosi na sve podnosioce):
1.    Overeni izvod iz registra APR privrednih društava i zemljoradničkih zadruga;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa.

Prednost na konkursu će imati podnosioci prijave koji:
Za privredna društva:
–    zapošljavaju više od 10 lica;
–    imaju zaključen ugovor sa dobavljačima sirovine;
–    prerađuju poljoprivredne proizvode koji su u sistemu za navodnjavanje;
–    ukoliko imaju pozitivan bilans uspeha u poslednje dve godine;
Za zemljoradničke zadruge:
–    ukoliko imaju više od 10 zadrugara u zemljoradničkoj zadruzi;
–    zapošljavaju više od 5 lica;
–    imaju zaključen ugovor sa dobavljačima sirovine;
–    ukoliko imaju pozitivan bilans uspeha u poslednje dve godine;
Za fizička lica:
–    ukoliko nemaju sistem na navodnjavanje

U skladu sa tim potrebno je dostaviti dodatnu dokumentaciju:
•    Potvrdu o broju zaposlenih ukoliko ima više od 10 zaposlenih lica,
•    Dokaz o postojanje dugoročnog ugovora sa dobavljačima sirovine,
•    Dokaz da privredno društvo obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda koja su u sistemu navodnjavanja,
•    Bilans uspeha i stanja za poslednje dve godine,
•    Potvrda iz Registra da zemljoradnička zadruga ima više od 10 registrovanih zadrugara,
•    Izjava fizičkog lica da ne poseduje sistem za navodnjavanje.

Kriterijumi za ocenu projekta regulisani su Pravilnikom o dodeli sredstava za navodnjavanje poljoprivrednih kultura investiranjem u sisteme za navodnjavanje, koji je objavljen na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Obrazac „Prijava na konkurs“, može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 44 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se narednog dana od dana objavljivanja zaključno sa 30.09. 2013. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „za konkurs – navodnjavanje“.

Podsticajna sredstva će se dodeljivati po pristiglim prijavama do iznosa sredstava predviđenih za ove namene.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4418.

Link