Sradstva za očuvanje i unapređenje zdravlja Roma

Konkursi

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Javni poziv zainteresovanim organizacijama za prijavu predloga projekata radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja Roma

1. CILjEVI JAVNOG POZIVA

Konkurs za projekte iz „Dekade Roma” realizuje se u periodu od 1. marta do 15. marta 2011.godine.

Od predloženih projekata se očekuje da rešavaju neki od zdravstvenih problema Roma u Srbiji, a na osnovu ciljeva iz Akcionog plana za zdravlje Roma koji je usvojila Vlada Republike Srbije 2009.godine u okviru „Dekade Roma”

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pristupiće se kvalitetnijem planiranju projekata, počev od unapređenja konkursnih procedura i kriterijuma za odabir projekata u smislu njihove doslednije primene do bolje usklađenosti projekata i projektnih aktivnosti sa realnim potrebama u lokalnoj romskoj zajednici. Jedan od koraka u tom pravcu je korišćenje vodiča kroz konkursnu proceduru za zainteresovane zdravstvene ustanove i udruženja za pripremu projekata.

2. PRIORITETI NOVOG KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Strategija za unapređenje položaja Roma („Sl. glasnik RS” broj 27/09), rezultati analize i sagledavanje iskustava iz prethodnih projekata, podaci i pokazatelji o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti romske populacije.

Javni poziv će se realizovati i projekti prijavljivati kroz 2 komponente:

Komponenta A

1.Projekti prijavljeni u okviru komponente A treba direktno da doprinesu ostvarivanju cilja:
a)Poboljšanje zdravstvene zaštite Roma iskazanom u akcionom planu za zdravstvo
b)Poboljšanje ostvarivanja prava Roma na zdravstvenu zaštitu Finansijska podrška je namenjena onim projektima zdravstvenih ustanova i zavodima za javno zdravlje koji će biti sprovedeni u partnerstvu sa udruženjima i imati vidljiv efekat  na zdravlje romske populacije.

Prioritetne oblasti su:
Imunizacija
Antenatalna zaštita Romkinja, zdravlje trudnice i novorođenčeta
Reproduktivno i seksualno zdravlje Nega i ishrana dece, prevencija neuhranjenosti i anemije, imunizacija
Prevencija bolesti zavisnosti
Prevencija, rano otkrivanje i lečenje crevnih i drugih zaraznih bolesti
Prevencija i rano otkrivanje faktora rizika za hronična nezarazna oboljenja (HNO) Stomatološka zdravstvena zaštita Roma od 19-65 godina
Edukacija zdravstvenih radnika radi upoznavanja specifičnih potreba romske populacije u cilju smanjenja diskriminacije, samo kao deo projekta
Specifični problemi u lokalnoj zajednici vezani za zdravlje Roma

Ko može da konkuriše za komponentu A?
U okviru komponente A nosioci projekata mogu biti domovi zdravlja koji projekat sprovode u partnerstvu sa udruženjima

Komponenta B

2. Projekti prijavljeni u okviru komponente B treba da doprinesu ostvarivanju cilja:
unapređenje uslova životnog okruženja u romskoj zajednici.

Finansijska podrška namenjena je onim projektima zavoda za javno zdravlje koji će se sprovoditi u partnerstvu sa udruženjima,  baviti ispitivanjem higijensko epidemioloških uslova u romskim naseljima i njihovim uticajem na zdravlje romske populacije. Rezultat ovih projekata će biti:
– preporuke za preduzimanje konkretnih mera za uklanjanje uzroka pojave i širenja zaraznih i drugih bolesti od posebnog socijalno-medicinskog značaja u romskim naseljima,
– preduzimanje aktivnosti lokalne samouprave po datim preporukama

Prioritetne oblasti su:

Procena higijensko epidemioloških uslova u romskim naseljima i stvaranje bezbednog okruženja

Zaštita zdravlja Roma, sakupljača sekundarnih sirovina – rizici i kako se zaštititi

Ko može da konkuriše za komponentu B?
U okviru komponente B nosioci projekata mogu biti instituti i zavodi za javno zdravlje koji projekat sprovode u partnerstvu sa nevladinom organizacijom.

3. OPŠTI KRITERIJUMI

Pravo na prijavu projekta u okviru komponente A imaju zdravstvene ustanove i zavodi/instituti za javno zdravlje u saradnji sa udruženjima. Domovi zdravlja u kojima su angažovani zdravstveni medijatori mogu da konkurišu za one oblasti koje ne obezbeđuje zdravstveni medijator: ( edukacija zdravstvenih radnika radi upoznavanja specifičnih potreba romske populacije u cilju smanjenja diskriminacije; stomatološka zdravstvena zaštita Roma od 19-65 godina).

U okviru komponente B projekte mogu prijaviti zavodi/instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa najmanje jednim udruženjem.

Koliko projekata može da prijavi jedna zdravstvena ustanova?
Svaka od navedenih zdravstvenih ustanova u saradnji sa najmanje jednim udruženjem  ima pravo da prijavi jedan ili više projekata, za različite prioritetne oblasti.

Pored opštih, zdravstvena ustanova treba da ispunjava i sledeće uslove:
1. Zdravstvena ustanova mora da bude u mreži zdravstvenih ustanova Republike Srbije
2. Projekat koji zdravstvena ustanova prijavljuje mora biti usmeren ka stvarnim, prethodno                                             utvrđenim  zdravstvenim potrebama Roma u zajednici u kojoj se sprovodi
3. Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovođenje projekta i spremna da preuzme javnu  odgovornost za obavljanje poslova i zadataka u toj oblasti
4. Ministarstvu zdravlja podnosi mesečni izveštaj o aktivnostima sprovođenja projekta
5. Zdravstvena ustanova po završetku projekta mora dostaviti završni stručni i finansijski izveštaj za kalendarsku godinu i predložiti procenu mogućeg finansiranja nakon isteka  ugovora o finansiranju iz sredstava budžeta
6. Zdravstvena ustanova mora dostaviti spisak članova upravnog i nadzornog odbora kao i podatke o koordinatoru doma zdravlja  koji je odgovoran za sprovođenje projekta

Koliko projekata može da prijavi jedna opština?
Jedna opština može dobiti i projekat instituta i zavoda za javno zdravlje i doma zdravlja.

4. NAČIN FINANSIRANjA

Nosioci projekta će biti zdravstvene ustanove, u čijim je prijavama projekta jasno vidljiva saradnja između ustanove i udruženja. Na njihov račun će ići odobrena sredstva za projekat. Iste su dužne da u skladu sa projektnim aktivnostima deo sredstava prebace na račun udruženja po potrebi.

5. PREDVIĐENI BUDžET

Realizacija projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja. Svakom projektu će biti dodeljeno maksimalno po 300.000 dinara.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti uplaćena nosiocu projekta. Nakon završetka projekta, u sklopu završnog izveštaja, dostavlja se detaljan narativni i finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture).

6. TRAJANjE PROJEKATA

Trajanje projekata za komponentu A i B je do kraja kalendarske godine

7. KONKURSNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane zdravstvene ustanove prijavljuju projekte popunjavanjem obrasca M-3 dostupnog na veb stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite Obrazac M-3) .Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom  u tri overena i pečatirana primerka i u elektronskoj formi na jednom CD – u. Pored obaveznih dokumenata, dostavljaju se u jednom primerku i ostala prateća dokumenta: Sporazum o saradnji zdravstvene ustanove i udruženja i spisak članova Upravnog i Nadzornog odbora zdravstvene ustanove. Prijave moraju biti potpisane od strane odgovornih lica zdravstvene ustanove i udruženja.

8. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je do 15.03.2011. godine

Popunjeni obrazac s kompletnim prilozima, treba poslati isključivo poštom, uz napomenu za konkurs „UNAPREĐENjE ZDRAVLjA ROMA U 2011. godini“ i  poslati na adresu:

Ministarstvo zdravlja,
Grupa za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu
Nemanjina 22 – 26
11 000 Beograd

Kontakt osoba u Ministartsvu zdravlja je
Dr Dubravka Šaranović Racić,
Broj telefona:(011)3631-376; Email: dubravka.saranovic@zdravlje.gov.rs

9. ROK I NAČIN OBJAVLjIVANjA PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će spisak prihvaćenih projekata za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od 15 dana po isteku roka za prijavu projekata.

Link