Kredit za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Konkursi

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Obavestenje o uslovima odobravanja dugoročnih kredita za finansiranje fizičkih lica nosilaca  registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava za kupovinu zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda

1. NAMENA KREDITA

Finansiranje fizičkih lica nosilaca registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, u smislu podrške razvojnim projektima u poljoprivredi, radi kupovine zemljišta do 10 ha, sa ciljem ukrupnjavanja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Za realizaciju navedenih ciljeva planirana su sredstva u iznosu od RSD 500.000.000,00.

Banka realizuje odobrene kredite u saradnji sa Fondom za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. PODNOSIOCI ZAHTEVA – MINIMALNO POTREBNI USLOVI

Prebivalište fizičkog lica – nosioca registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, Otvoren namenski tekući račun u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad,

Manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta, Manje od 30 ha poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu.

3.    USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: do RSD 7.000.000,00 sa valutnom klauzulom.
 • ročnost kredita: do 7 godina, od dospeća prvog anuiteta.
 • otplata kredita: u jednakim polugodišnjim anuitetima.

Prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.12.2011. godine, a ostali svakog 15.06. i 15.12. u godini. Banka od dana puštanja kredita u korišćenje do 15.12.2011. godine obračunava interkalarnu kamatu i navedenog datuma istu pripisuje kreditu. Otplata anuiteta (glavnica i kamata) vrši se u dinarskoj protivvrednosti EUR primenom zvaničnog srednjeg kursa NBS na dan plaćanja dospelog anuiteta.

 • kamatna stopa: NKS 7,95% godišnje, fiksno, EKS od 8,09%.
 • instrumenti obezbeđenja kredita:

–    3 blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku, sa klauzulom „bez protesta“;
–    hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu prihvatljiva za Banku i/ili neopoziva, bezuslovna garancija Garancijskog fonda APV plativa na prvi poziv.

4.    TROŠKOVI KREDITA

Naknada za obradu Zahteva:

–    0,5 % od iznosa odobrenog kredita, plaća se jednokratno
–    unapred. Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa:
– RSD 205,00 za podnosioca Zahteva. Naknada za kupovinu menice – RSD 50,00.

Korisnik kredita snosi sve troškove u vezi sa zasnivanjem i realizacijom instrumenata obezbeđenja.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Zahtev za odobravanje kredita se može preuzeti u poslovnim jedinicama RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev za odobravanje kredita:
 • Predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta; Dokaz o otvorenom računu kod RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i prijavi tog računa
 • Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; Fotokopiju Potvrde o izvršenoj registraciji porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izdatu od strane
 • Ministarstva finansija RS sa BPG legitimacijom;
 • Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS; Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;
 • Rešenje o poreskom zaduženju u posledih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu; Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze podnosioca Zahteva do dana podnošenja Zahteva; Fotokopije ličnih karata korisnika kredita i članova domaćinstva (obe strane);
 • Potvrda o prihodima članova domaćinstva; Izjava o povezanim licima (obrazac Banke);
 • Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa; Potvrde drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva.

Zahteve je moguće podneti do iskorišćenja planiranih sredstava, a najkasnije do 31.10.2011. godine.