Sufinansiranje programa u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva nacionalnih zajednica u APV


I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini programe i projekte u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica u APV, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 600.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 6.400.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).
Na konkurs mogu da se prijave projekti iz oblasti tradicionalnog narodnog stvaralaštva, koji podrazumeva materijalno nematerijalno kulturno nasleđe.

Nematerijalna kultura:
1. Izvorni narodni ples:
–    očuvanje tradicionalnog plesa naroda,
–    prikupljanje podataka o izvornim narodnim plesovima na terenu, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga,
–    izrada novih koreografija za folklorne ansamble,
–    programi, obezbeđivanje uslova za rad folklornih ansambala,
–    stručni seminari, škole i kursevi narodnih plesova,
–    letnji kampovi za podučavanje narodnih plesova,
–    folklorni festivali i takmičenja,
–    propagiranje značaja očuvanja izvornih narodnih plesova

2. Izvorne narodne pesme i muzika:
–    očuvanje izvornih narodnih pesama i muzike,
–    prikupljanje podataka o izvornoj narodnoj muzici manjina u Vojvodini, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
–    festivali i takmičenja izvorne narodne muzike i pesama,
–    škole narodne muzike i narodnih pesama,
–    nabavka i popravka tradicionalnih instrumenata, koji su potrebni za obuku,
–    letnji kampovi za podučavanje narodne muzike i pesama,
–    izdavanje CD-a sa izvornom narodnom muzikom,
–    programi i rad izvornih narodnih orkestara i pevačkih grupa,
–    propagiranje značaja očuvanja izvorne narodne muzike i pesama.

3. Narodni običaji, verovanja
–    očuvanje narodnih običaja,
–    prikupljanje podataka o narodnim običajima manjina u Vojvodini, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
–    festivali i takmičenja vezana za narodne običaje,

–    letnji kampovi za podučavanje starih narodnih zanata
–    propagiranje značaja očuvanja narodnih običaja i verovanja

Materijalna kultura – stari narodni zanati
–    očuvanje starih narodnih zanata
–    prikuljanje podataka o starim narodnim zanatima na terenu, istraživanja, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga
–    škole starih narodnih zanata
–    stvaranje uslova za rad škola narodnih zanata (nabavka osnovnih sirovina i opreme za rad)
–    iložbe, konkursne izložbe i takmičenja rukotvorina starih narodnih zanata (priprema i propratni rad)
–    takmičenja starih narodnih zanata
–    kursevi, škole, seminari za izradu nardonih nošnji
–    propagiranje značaja očuvanja starih narodnih zanata

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, registrovane profesionalne i amaterske ustanove, nevladine organizacije i udruženja na teritoriji AP Vojvodine, koji svojim vrhunskim umetničkim stvaralaštvom doprinose razvoju narodne umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini (u daljem testu: podnosilac prijave).

Na Konkurs ne mogu aplicirati privatna preduzeća

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše najviše sa 5 projekta na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se u dva primerka isključivo na obrascu Upitnika za  sufinansiranje programa i projekata u oblasti tradicionalnog narodnog umetničkog staralaštva nacionalnih zajednica u APV i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

zp8497586rq