Konkurs za proizvodnju dokumentarnih filmova

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za proizvodnju kratkometražnih , dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini proizvodnju kratkometražnih,dokumentarnih,dokumentarno-igranih i animiranih filmova, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 4.000.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima i 3.000.000,00 dinara– 4819  dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na Konkurs se mogu prijaviti isključivo privatna preduzeća i neprofitne organizacije registrovana za obavljanje delatnosti u kulturi  (u daljem tekstu: Podnosilac  prijave) i čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa jednim projektom  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika proizvodnju kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

zp8497586rq