Kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs Kulturno umetnički programi Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2011. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini kulturno umetničke programe Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2011. godini sredstvima u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 1.000.000,00 dinara –   4819 – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini sledeće projekte:

1. projekte prezentovanja etnološkog, etnomuzikološkog, etnokoreološkog i folklorističkog stvaralaštva Srba u zemlji i inostranstvu (manifestacije).

2. nabavku osnovnih sredstava neophodnih za rad (isključivo osnovna sredstva za obavljanje delatnosti – nošnja i ostali odevni predmeti i materijali za njihovu izradu neophodni za izvođenje folklornih  programa, nabavka i popravka instrumenta).

3. naučno-istraživačke projekte (sakupljanje, zapisivanje i proučavanje – narodnih igara, običaja, rituala, izvornog pevanja, muzičkih kompozicija, sviranja na tradicionalnim muzičkim instrumentima, usmenih predanja i  narodne poezije),  čiji se rezultati istraživanja prezentuju putem izložbi, publikacija i muldimedijalnih zapisa.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica čije je sedište na teritoriji Ruminije, Hrvatske i Mađarske i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove, nevladine organizacije, udruženja koji se bave naučno-istraživačkim radom, prezentacijom i edukacijom o potrebi čuvanja, negovanja tradicionalnog narodnog umetničkog stvaralaštva, a koji su od značaja za očuvanje nacionalnog identiteta i kojima se doprinosi otkrivanju, obradi, razvoju, unapređivanju, vrednovanju i dostupnosti ove oblasti (u daljem testu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa tri projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave na Konkurs kulturno umetnički programi Srba u Ruminiji, Hrvatskoj i Mađarskoj iz budžeta AP Vojvodine u 2011. godini i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju
–    zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link

zp8497586rq