Konkurs za finansiranje programa od pokrajinskog značaja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za finansiranje programa od pokrajinskog značaja

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu finansiraće u 2011. godini programe od pokrajinskog značaja, u ukupnom iznosu od 12.100.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 3.200.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 8.900.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

•    muzičke, muzičko-scenske i plesne programe;
•    pozorišne programe,
•    multimedijalne programe i programe ulaganja u kulturu zaštite prirode.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, umetnička udruženja, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koja ove poslove obavljaju kao svoju osnovnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti, a koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini (u daljem tekstu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa dva projekta ili programa na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za finansiranje programa od pokrajinskog značaja i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    zvaničan dokaz o računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link